tangentbord2.jpg

Nyheter

         
2016-04-04

Iformation till er som har försäkrat efterlevandepensionen i KPA Pensionsförsäkring

KPA Pensionsförsäkring fakturerar inte premier månadsvis avseende efterlevandepension för anställda som omfattas av AKAP-KL.

Vi kommer, precis som för 2015, istället att fakturera hela årets premier vid ett tillfälle. Detta görs på en separat faktura som skickas till er under våren 2016.

Har ni några frågor om 2016 års fakturering av är ni välkommen att kontakta er kundansvarige.              

2016-01-27

Fakturering efterlevandepension inom AKAP-KL

KAP-KLs bestämmelser om efterlevandepension fortsätter under 2016 att tillämpas för anställda som omfattas av AKAP-KL.
KPA Pensionsförsäkring kommer, som under 2015, vid ett tillfälle fakturera hela årets premie för efterlevandepension i KPA Pensionsförsäkring AB. Fakturering kommer att ske på en separat faktura som sänds till er under första kvartalet 2016.
För arbetsgivare som saknar administrationsavtal gäller att sådan ska meddela vilka anställda som omfattas av AKAP-KL. En förfrågan om detta kommer att sändas till er i slutet av januari 2015.
Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta er kundansvarige på KPA Pension.

2015-12-21

Premiesänkning Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

Från och med 1 januari 2016 sänks premien för Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL. Premien för TGL-KL sänks från 0,1% (2015) till 0,07% (2016) av den premiegrundande årslönesumman.

Premien för TGL-KL 2016 är 0,14% av den premiegrundande årslönesumman. Denna premie ska reduceras med 0,07% genom utnyttjande av medel i fonden för tilldelad återbäring. Detta är en sänkning i jämförelse med 2015 då den premiegrundande årslönesumman efter reduktion var 0,1%. Reduceringen omfattar dock inte nya arbetsgivare från och med januari 2016 . För dessa är premien för 0,14% av den premiegrundande årslönesumman.

När det gäller Grupplivförsäkring för för förtroendevalda i kommuner och landsting (GL-F) är premien oförändrad. Premien är 155 kronor per år och försäkrad och sysselsättningsgraden uppgår till minst 40%. Vid lägre sysselsättningsgrad, minst 20 procent, är premien 78 kronor per år och försäkrad.

2015-12-01

KPA Pension anpassar garantiräntan

KPA Pension har idag en stark ekonomi med en hög solvens och god avkastning. För att bibehålla denna och för att leva upp till våra framtida utfästelser inom förmånsbestämd pensionsförsäkring, krävs att vi anpassar oss till det rådande låga ränteläget i omvärlden. Därför justerar vi våra premieberäkningsgrunder från årsskiftet*.

Justeringen innebär att vid beräkning av premier så sänks den antagna räntenivån från 1,5 procent till 1,25 procent och andelen som ligger till grund för premieberäkning justeras till 85 procent. Detta påverkar inte hur pensionskapitalet byggs upp eller förräntas, men kommer att leda till något höjda försäkringspremier för premieinbetalningar efter 1 januari 2016**. Redan inbetalda premier påverkas inte av denna justering utan utgår från den beräkningsgrund som gällde vid inbetalning av premie.

Förändringarna gör att KPA Pension fortsatt kan leverera trygga pensioner och långsiktigt leva upp till åtagandena.

*Med premieberäkningsgrunder de menas antaganden om ränta, avkastningsskatt, dödlighet och driftskostnader med mera som används när vi beräknar premier.

**För avtal med löpande premier som tecknades innan 2013-01-01 höjs endast premier för förmånsdelar som avser höjningar av förmånerna. Premier för redan försäkrade förmånsdelar påverkas inte.

2015-09-09

2016 års prisbasbelopp fastställda

Regeringen har fastställt följande basbelopp för 2016 (2015 års basbelopp visas inom parantes):

Prisbasbeloppet: 44 300 kr (44 500 kr)

Förhöjt prisbasbelopp: 45 200 kr (45 400 kr)

Inkomstbasbelopp: 59 300 kr (58 100 kr) 

2015-06-30

Inrapportering förtroendevald OPF-KL - ändring från januari 2016

Från och med januari 2016 kommer det att finnas möjlighet att rapportera in arvoden för OPF-KL direkt via KPA Direkt 2.0. KPA Pension har redan nu tagit fram en filbeskrivning så att ni i god tid kan informera era lönerapporteringssystem om den nya rapporteringsrutinen för OPF-KL.

Den årliga rapporteringen för 2014 års arvoden påverkas inte. Det finns möjlighet att rapportera 2014 års uppgifter via nuvarande Excel-dokument fram till och med den 15 augusti, därefter stängs den. Efter att rapporteringen har stängt kommer KPA Pension ta fram underlag för låga pensionsavgifter.

Detta innebär att den tillfälliga manuella rutinen med inrapportering  av arvoden via Excel kommer att tas bort i samband med att den årliga rapporteringen för 2014 års arvoden stänger. 

 Filbeskrivning om ny rapporteringsrutin

2015-03-26

Information till er som har försäkrat efterlevandepensionen i KPA Pensionsförsäkring AB

Som tidigare meddelat har inte KPA Pensionsförsäkring fakturerat premier månadsvis avseende  efterlevandepension för anställda som omfattas av AKAP-KL. Vid försäkringsfall, har vi istället fakturerat en engångspremie som avsett upplupna månadspremier från 2014-03-01 fram till dödsfallet.

För 2015 kommer vi att fakturera hela årets premier vid ett tillfälle. Premiefaktureringen sker på en separat faktura och skickas till er under första kvartalet 2015.

Välkommen att kontakta er kundansvarige på KPA Pension för mer information.

2014-04-28

AKAP-KL-rapportering

I vissa fall ska gränsvärdet 7,5 inkomstbasbelopp beräknas i proportion till anställningens längd. Detta gäller för arbetstagare med en överenskommen fast lön på 62,5% av inkomstbasbeloppet och vars sammanhängande anställningstid uppgår eller ska uppgå till minst tre månader.

Ovanstående framgår av § 3 respektive Centrala och lokala protokollsanteckningar punkt 10.

För att KPA Pension ska kunna avgöra när gränsvärdet ska beräknas proportionerligt, behöver ni rapportera samtliga arbetstagares överenskomna fasta löner vid anställningens början och förändringar av dessa. Utöver dessa uppgifter ska ni som vanligt fortsätta rapportera den sammanlagda pensionsgrundande lönen.

Vi återkommer så fort som möjligt med mer information.

2014-04-16

Ändrat bankgironummer

Betalningar till och från KPA Pension går via Swedbank, vi ber er därför uppmärksamma att bankgironumren för betalningar till KPA Pension ändras från och med maj månad. För att utbetalningarna till våra pensionärer ska kunna hanteras effektivt och i tid är det mycket viktigt att betalningen görs till rätt bankgironummer.

För pensionsmedel och Ädel gäller bankgironummer 532-3092 För premier (till valcentralen) gäller bankgironummer 222-2370 Bankgironumren finns även angivna på fakturan.

Webbläsare 

KPA Direkt 2.0 är byggt för Internet Explorer 8. Det innebär att om du använder en annan webbläsare kan sidorna komma att presenteras lite annorlunda jämfört med hur det ser ut i Internet Explorer. Detta påverkar dock inte själva funktionaliteten. För optimal läsbarhet rekommenderar vi ändå att du använder Internet Explorer 8.

Hjälp oss bli bättre! 

En tid efter lanseringen av KPA Direkt 2.0 kommer vi att skicka ut en enkät för att följa upp hur ni upplevt övergången till det nya systemet. Vi är tacksamma om ni hjälper oss med detta så att vi har möjlighet att dra nytta av erfarenheterna och förbättra vårt arbete. Enkäten skickas till din e-postadress några veckor efter lanseringen.

Electum och Pensionsvalet

I och med affären mellan KPA Pension och SPP Liv Pensionstjänst kommer de två valcentralerna som berörs att slås samman till en. Det första steget i denna sammanslagning görs den 15 mars då besökare på electum.se omdirigeras till pensionsvalet.se. På pensionsvalet.se kommer besökaren att mötas av en förklaring till varför de omdirigerats. Förändringen rör i första hand Electums individkunder. Berörda valbara bolag och andra intressenter är informerade om förändringen. På andra håll sker övergången successivt under våren. E-postadresser som innehåller Electum kommer inte att ändras utan att vi först meddelat er.

2014-03-10

Ny bank för pensionsutbetalningar

För din information vill vi också informera om att KPA Pension samarbetar med Swedbank för utbetalning av pensioner. Det innebär att personer som tidigare fått utbetalning av pensioner från SPP Liv Pensionstjänst, och som inte fått utbetalning till ett konto i Swedbank, kommer att behöva anmäla konto för utbetalning av pensionen till Swedbank inför omläggningen av våra system. Under mars och april går vi ut med ett brev till samtliga som berörs av detta.

Eftersom kontofrågan faller under banksekretessen är detta något som måste hanteras mellan mottagaren av utbetalningen och banken. KPA Pension för inga register över till vilka konton utbetalningarna går.

Du behöver inte vidta några åtgärder med anledning av detta, utan delges endast informationen ifall någon av era anställda eller före detta anställda vänder sig till dig med frågor.