Om KPA Pensions hållbarhetsredovisning

Vi har valt att publicera vår hållbarhetsredovisning direkt på vår hemsida. Redovisningen är gjord i enlighet med GRI-ramverkets tillämpningsnivå (G4).

En redovisning som följer Global Reporting Initiatives (GRI) internationella ramverk för hållbarhetsredovisningar ska leva upp till ett flertal principer som handlar om redovisningens innehåll och kvalitet. Till exempel ska både framgångar och motgångar redovisas, innehållet ska inte vara vilseledande men visa på de viktigaste hållbarhetsfrågorna och vara jämförbar med andra GRI-redovisningar.

Årets redovisning är inte granskad av tredje part. Eftersom KPA Pension granskas av tredje part i Folksams koncerngemensamma hållbarhetsredovisning har vi inte för avsikt att granska vår egen, fördjupade hållbarhetsredovisning.

Tidigare hållbarhetsredovisningar

KPA Pension är en del av Folksam koncernen varför hållbarhetsredovisning de senaste åren ingått i Folksams. Den senaste redovisningen utkom våren 2016. KPA Pension har dock hållbarhetsredovisat sedan 2008 då vi kom ut med vår första egna redovisning. Från och med 2012 publicerar vi själva en hållbarhetsredovisning årligen. Kontaktperson för redovisningen är Eva Axelsson, hållbarhetschef.

Ladda ner hållbarhetsredovisningen för 2015

Processer för definition av innehållet i redovisningen

Innehållet i vår redovisning definieras genom en kombination av intern diskussion, konsulterande av externa rådgivare och genom att använda oss av GRI’s Financial Services Sector Suppliment. Detta är ett kompletment till GRI:s generella riktlinjer och indikatorer som är framtaget av branschen själva tillsammans med dess viktigaste intressenter.

Redovisningens avgränsning

I redovisningen ingår KPA AB, KPA Livförsäkring AB, KPA Pensionsservice AB, KPA Pensionsförsäkring AB, Pensionsvalet PV (bifirma). Inga särskilda begränsningar finns för redovisningens omfattning och avgränsning.

KPA Pensions intressenter

KPA Pensions intressenter består av uppenbara skäl av de som på ett markant sätt påverkas och påverkar KPA Pension. Men urvalet för vår dialog och våra samarbeten baseras på en delad värdegrund och genom att dessa organisationer kan bidra till KPA Pensions aktiva påverkansarbete.

Exempel på intressentgrupper:
  • Våra kunder, dels individkunder som är anställda inom kommuner och landsting och dels arbetsgivarkunder inom kommun och landsting
  • Våra ägare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Folksam
  • Arbetsgivarorganisationer och fackförbund i vår bransch
  • Branschorganisationer och myndigheter inom pension och försäkring, i Sverige och Europa
  • Lagstiftare
  • Samarbetspartners och NGOs, exempelvis FN Global Compact, Svenska Naturskyddsföreningen, Vi-skogen och Svenska FN-förbundet
  • Andra pensionsbolag

 

Det här är vår verksamhet