Intervju med Eva Axelsson, hållbarhetschef

”Vi är en finansiell aktör med investeringar i hela världen. Vi är en del av världen och påverkas av den. En del av vår affärsidé är att också påverka världen genom våra investeringar.”

Globalisering pratades det mycket om för några år sedan, är det glömt nu?

– Inte alls. Men under de senaste åren har det pratats mindre om globalisering än tidigare, samtidigt som integrationen har fortsatt. Länder, ekonomier och människor är mer sammankopplade än någonsin. En ekonomisk kris i Brasilien påverkar direkt jobb i Töreboda. Europa är betydelsefullt men kartan håller på att ritas om. En allt viktigare handelspartner för Sverige, och en växande del av världsekonomin, är tillväxtekonomierna i Afrika, Asien, östra Europa och Sydamerika.

– De allra flesta svenska industriföretag, stora som små, arbetar idag mot en global marknad. Det gäller allt fler tjänsteföretag också. Och det handlar inte om att något produceras på en plats och säljs på en annan, utan om att komponenter, forskning, arbetskraft och innovationer hämtas från hela världen, och säljs i hela världen. Dessutom gör teknisk utveckling att mindre företag har växande möjligheter att konkurrera med de stora drakarna. Se till exempel på energimarknaden där vem som helst idag kan bli en elproducent och också enkelt sälja till andra. Det här är en utveckling vi kommer att få se mer av även på andra områden. 

Vad betyder globaliseringen för KPA Pensions verksamhet?

– För en aktör som vill investera etiskt är detta utmanande på flera sätt. Det blir svårare att bedöma ett företags ansvarstagande ju fler företag och underleverantörer som är inblandade i produktionen. Förändringstrycket ökar och även stora etablerade företag kan slås ut fort, något som blev tydligt under den senaste finanskrisen. På vissa marknader, inte minst diktaturer, blir det också svårare för oss att vara säkra på att frågor kring antikorruption och arbetsvillkor tas på allvar. Transparens och tydlig rapportering blir därför viktigare, både för oss själva och de företag vi investerar i.

– Andra faktorer vi måste ta hänsyn till är givetvis den ekonomiska turbulensen, som fortsätter såväl globalt som på de Europeiska marknaderna. Samtidigt tar miljö- och resursfrågorna ytterligare plats på agendan. En rapport från Världsbanken som publicerades under 2012 pekade mot en dramatisk global temperaturökning på 4 grader, om bara 50 år. För att undvika detta kommer alla företag och verksamheter att behöva ställa om mot radikalt mindre klimatpåverkan och mindre och effektivare användning av naturresurser.

Vi ser positiva tecken på ett ökat intresse från kunder som förväntar sig att företag tar ansvar för sin verksamhets konsekvenser.

– Det här är en utveckling som påverkar alla marknader. Vi ser positiva tecken på ett ökat intresse från kunder som förväntar sig att företag tar ansvar för sin verksamhets konsekvenser. Vi ser också en rörelse hos investerare där fler och fler börjar bedöma företags sociala och miljömässiga ambition och förmåga, inte för att ta socialt ansvar, utan för att det är strategiskt viktigt av ekonomiska skäl.

Ser du några framtida svårigheter för bolag som investerar etiskt?

– För oss och andra aktörer som vill investera hållbart skulle det underlätta med stödjande regler. Vi ser till exempel med besvikelse på utvecklingen av det nya europeiska regelverket, Solvens 2, som inte tar någon hänsyn alls till hållbarhet. Solvensregler är fundamentala och vi stödjer helhjärtat direktivets syfte att säkerställa spararnas pengar och förstärka konsumentskyddet. Men utan hållbarhetsdimension blir det en missad chans för att kunna ställa krav på hela marknaden att ta etisk och miljömässig hänsyn.

Vad kan KPA Pension göra för att driva på i positiv riktning?

– Som etisk investerare gör KPA Pension redan idag en bredare riskbedömning än många andra, då vi utöver finansiella risker också tittar på risker kopplade till vilket socialt och miljömässigt ansvar företag tar. Och det kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Att vara duktig på att minska korruption och stödja mänskliga rättigheter är utan tvekan en framgångsfaktor för företag på en global marknad. Men det finns skäl för oss att utveckla miljöanalysen för att bättre täcka in risker kopplade till både klimatförändringar och en ökande konkurrens om naturresurser.

Klimatförändringar ja, hur tänker ni vid investeringar i energibolag?

– Oljebolag är ett bra exempel. Just nu är det mycket lönsamt att utveckla nya sätt att utvinna olja och gas. De stora oljebolagen är ekonomiskt framgångsrika. De är också några av världens största företag och därför svåra att helt välja bort utan att öka risken på våra investeringar allt för mycket. Idag investerar vi i flera av dessa bolag även om vi ställer krav på aktivt miljöansvar. En anledning till det är att ledande oljebolag länge har varit stora investerare även i förnyelsebar energi. Dessutom ger ägandet oss möjligheter att påverka företagen och föra en dialog kring för oss viktiga frågor. Tillsammans med Folksam driver vi med hjälp av WWF och Greenpeace på för att öka investerares kunskap om oljesand och dess konsekvenser

– Nya tekniker som just oljesandsutvinning, men också fracking (hydraulisk spräckning),gör att det idag går att utvinna  mycket mer olja och fossilgas än vi trodde var möjligt för bara några år sedan. Och med tanke på den utvecklingen ser vi nu ett behov av att kartlägga hur satsningarna på förnyelsebara alternativ faktiskt ser ut.

De investeringar som vi gör idag ska bidra till en hållbar värld och garantera en trygg pension om 40 år.

– Frågan är nämligen hur länge oljebolag är en bra affär. Vi tittar själva långt bortom vad nästa kvartal ger i avkastning. De investeringar som vi gör idag ska bidra till en hållbar värld och garantera en trygg pension om 40 år. En global finansmarknad som överinvesterar i tillgångar som ökar utsläppen av växthusgaser är på längre sikt skadligt, inte bara för den globala ekonomin som sådan, utan för våra livsvillkor. Det är en risk, för oss och andra långsiktiga aktörer, som vi behöver bli bättre på att värdera. Ett sätt att göra det är att mäta och redovisa vårt innehavs klimatpåverkan. Det kan göras sektorsvis eller per företag.

– Men det kommer även på detta område att krävas regelverk som kan stödja en positiv utveckling. Att elda upp all denna fossila energi vore förödande för klimatet. Det måste därför bli så dyrt att göra det att vi låter bli.

Om gammal fossil energi och företag med stora utsläpp förlorar i betydelse, vad kommer istället?

– Bra fråga! Det finns stora möjligheter i utvecklingen av nya affärsmodeller och företag som inte skapar miljöproblem, utan tvärt om löser dem. Allt tyder på att affärsmodeller, eller affärsidéer, som bygger på att använda mängder med billig fossil energi för att gräva upp saker ur jordskorpan som sätts ihop till prylar som sedan slängs på en soptipp inte har framtiden för sig. En hållbar global ekonomi kommer att behöva skapa tillväxt utan att göra slut på ändliga resurser. Framtidens framgångsrika företag kommer därför att utgå från bristen på resurser istället för tvärt om. Det är på många sätt en ny giv som kommer att generera mängder med innovativa verksamheter. De nya marknader som detta skapar vill vi vara med och stödja och dra nytta av.

I Tyskland sattes ett nytt rekord under 2012. Under en enda dag producerades 22 gigawatt solel, lika mycket som 20 normalstora kärnkraftverk.

– Vi ser stort hopp i företag och branscher som kan leverera lösningar på vår tids stora utmaningar. Redan nu kan vi se att marknaden för förnyelsebar energi ökar kraftigt. I Tyskland sattes ett nytt rekord under 2012. Under en enda dag producerades 22 gigawatt solel, lika mycket som 20 normalstora kärnkraftverk. Och det är bara ett exempel av många på branscher vi kommer att få se växa under kommande decennier.

Spännande. Hur ser du på din egen roll i att utveckla KPA Pension?

– Jag kommer att jobba för att vi som företag breddar vår kompetens. Jag ser att vårt behov av att kunna göra egna analyser och strategiska överväganden kommer att öka. En långsiktigt framgångsrik investerare behöver utöver mänskliga rättigheter och miljö också ta hänsyn till risker och möjligheter förknippade med klimatpåverkan, nya marknader och instabilitet. Bland annat. Jag ser fram emot att vara med och stärka KPA Pension för att bli en framgångsrik investerare även på framtidens marknader.