hjarta.jpg

Så fungerar etiska placeringar

Vi förvaltar i dagsläget drygt 140 miljarder kronor för våra kunders räkning. Det ger oss möjlighet att påverka de företag vi investerar i att arbeta för en hållbar utveckling. Det arbetet är en hjärtefråga för oss. Dessutom vill nio av tio av våra kunder spara etiskt till pensionen.

För att vi ska kunna erbjuda en trygg och garanterad pension placerar vi cirka två tredjedelar av de pengar vi förvaltar i räntepapper, till exempel statsobligationer som är en mycket säker sparform. En tredjedel av pengarna placerar vi i aktier som ska ge god avkastning till dig som pensionssparare utöver den garanterade räntan. Som aktieägare har vi möjlighet att påverka de företag vi investerar i till att bli långsiktigt hållbara vad gäller människa och miljö.

Så här går det till när vi väljer vilka bolag vi ska investera i:

Vi har etiska placeringskriterier

Våra etiska placeringskriterier är centrala för oss när vi placerar våra kunders pensionspengar. Vi har därför tagit fram finansiella riktlinjer för hur pengarna vi förvaltar får investeras. Det är vår styrelse som har fattat beslut om våra etiska placeringskriterier. Vi väljer placeringar utifrån både påverkande och uteslutande kriterier.

Påverkande kriterier

Vi påverkar de företag vi investerar i att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter och att arbeta mot korruption.

Uteslutande kriterier

Vi utesluter verksamheter som inte stödjer våra kunders vision om att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Det betyder att vi inte investerar i verksamheter vars produkter skadar människor och miljö, som vapen, tobak, alkohol och kommersiell spelverksamhet.

Statsobligationer och fastigheter

Räntepapper utgör en trygg grund i våra placeringar. Vi analyserar företagsobligationer med samma utgångspunkt som vi analyserar aktier.

Investeringar i fastigheter styrs av vår fastighetspolicy. Vi har som långsiktigt mål att de fastigheter vi äger ska miljöcertifieras enligt energiledningssystem som Green Building eller Miljöbyggnad.

Vi utvärderar varje investering

Tillsammans med Folksams avdelning Ansvarsfullt ägande gör vi kontinuerliga utvärderingar av både möjliga och befintliga investeringar, för att säkerställa att de stämmer överens med våra placeringskriterier. Respektive bolags VD godkänner investeringar eller beslutar om försäljning.

Hur den dagliga förvaltningen sköts

Förvaltningen av våra aktieinnehav sköts av portföljförvaltare på Swedbank Robur som dagligen kontrollerar våra innehav.

 

Vi använder vårt ägande för att påverka

Vi använder oss också av det inflytande som ägandet i företagen ger. Vi röstar på bolagsstämmor och verkar som opinionsbildare för att påverka företagen till att genomföra förbättringar för människa och miljö.

 
 
 

Relaterade artiklar

bocker-2.jpg

Påverkan i praktiken

För oss och våra kunder är det viktigt att de bolag vi investerar i arbetar med hållbarhetsfrågor och tar ansvar för sin verksamhet och de som berörs av den. Därför använder vi vårt aktieinnehav för att påverka bolagen i frågor som rör människor och miljö.

Läs mer

jordglob.jpg

Vi påverkar företag till att ta ansvar för människa och miljö

För oss och våra kunder är det viktigt att de bolag vi investerar i arbetar med hållbarhetsfrågor och tar ansvar för sin verksamhet och de som berörs av den. Därför använder vi vårt aktieinnehav för att påverka bolagen i frågor som rör människor och miljö.

Läs mer

Vi utesluter skadlig verksamhet

En del varor och tjänster kan påverka människors hälsa och välmående negativt och är inte förenliga med vår vision om att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför har vi valt att inte investera i vissa typer av verksamheter.

Läs mer

grona-pengar_RGB.png