global-bild.jpg

Koldioxidavtryck

Vi arbetar aktivt med att minska våra koldioxidutsläpp. Det har vi gjort sedan 1998 då vi som det första finansiella företaget i Europa miljöcertifierades enligt ISO 14001. Vi har varit koldioxidneutrala sedan 2003.

Att vara koldioxidneutralt innebär att våra reducerande åtgärder överstiger den koldioxid som vår verksamhet släpper ut. Uppvärmning och tjänste- och arbetsresor är de viktigaste källorna för utsläpp av koldioxid i vår verksamhet. En sammanställning av koldioxidutsläpp från tjänste- och arbetsresor samt fjärrvärme visar netto på en minskning på 33 procentenheter, motsvarar 55 ton. Minskningen beror främst på en återgång till en lägre nivå jämfört med den stora ökningen på 30 procentenheter som skedde under 2014.

Målet för 2015 var att KPA Pension ska vara koldioxidneutralt. Målet för kontorsverksamheten är att minska utsläppen av växthusgaser.

Koldioxidbalansen

Utsläppskompensationen via trädplanering överkompenserar utsläppen jämfört med de faktiska utsläppen. KPA Pension har därmed för trettonde året i rad netto påverkat koldioxidbalansen i positiv riktning samt uppnått miljömålet koldioxidneutralitet.

KPA Pension - koldioxidbalans

Koldioxidbalansen kan även även uttryckas som ett procenttal genom att dividera reduktionen med de faktiska utsläppen. Detta visar att reduktionen överstiger de faktiska utsläppen med en faktor två from och med 2014[1].

[1] Minskningen jämfört med 2013 beror på ovan redovisade förändring i ruitner för beräkning av kompensation.

Uppvärmning genom fjärrvärme ger låga utsläpp

Vi bedriver vår verksamhet i en fastighet som är klassad som ”Green Building” vilket innebär minskad energiförbrukning med 25 procent jämfört med kraven i Boverkets byggregler. Våra lokaler värms upp med fjärrvärme som till stor del produceras av biobränslen. All den el vi förbrukar i fastigheten kommer från vindkraft.

Fjärrvärme
Måttenhet20152014201320122011
- kwh 254 202 246 138 270 072 233 170 460 251
- i utsläpp*
(ton CO2-e)
23 28 22 18 55

Tjänsteresor med bil har minskat

Eftersom våra kunder finns i hela Sverige är tjänsteresorna av naturliga skäl det som skapar mest koldioxidutsläpp. Positiv förändring i resemönstret i kilometer räknat är att tågresandets andel har ökat och bilresandet och flygresandet minskat. Enligt KPA Pensions resepolicy sker alla inrikesresor kortare än 60 mil och en restid på maximalt 4 timmar med tåg.

Tjänsteresor räknat i vägsträcka (km) för de tre resesätten tåg, flyg och bil från år 1998 till och med år 2015 framgår nedan. Tjänsteresor räknat i kilometer har minskat med 29 procent under 2015 jämfört med föregående år, det bör dock poängerats att 2014 resulterade i ovanligt stor total resesträcka.

Redovisning av resor - fem års översikt
Tjänsteresor
Typ20152014201320122011
- Bil (km) 127 509 174 881 188 647 224 422 256 290
- Flyg (km) 213 563 463 927 231 649 471 547 234 201
- Tåg (km) 450 689 480 177 242 017 201 978 504 277
Totalt utsläpp
(ton CO2-e)
49  87 57 97 73

 

Därför vill vi främst ta tåget

Tåg är det miljövänligaste resesättet räknat på utsläpp per person. Tåg släpper ut 0,006 g koldioxid/km. Flyg 122 g/km och bil 163 g/km.

Vi kompenserar även för arbetsresor

Förutom att kompensera för uppvärmning och tjänsteresor gör vi det även för de utsläpp våra anställda skapar till och från arbetet. Utsläppen kommer främst från bil- och bussresor till arbetet. 

Arbetsresor20152014201320122011

Totalt utsläpp
(ton CO2-e)

41 54 51 43 43

Utsläppen för arbetsresor har minskat med 24 procentenheter, beroende på färre anställda 2015 jämfört med 2014.

Utsläppskompensation genom trädplantering

I syfte att uppnå koldioxidbalans och koldioxidneutralitet medverkar vi i trädplantering i Vi-skogen kring Victoriasjön i Afrika. Ett nyplanterat träd absorberar koldioxid under cirka tio år. Sedan 1997 har vi planterat omkring 60 000 träd. Det innebär att vår kompensation sedan några år tillbaka överstiger de utsläpp som kontorsverksamheten och våra tjänste- och arbetsresor ger upphov till. Från och med 2014 så sker den årliga kompensationen i efterskott och motsvarar det dubbla av det faktiska beräknade utsläppen.

Koldioxidneutralt sedan 2003

Utsläppskompensationen via trädplanering överkompenserar utsläppen jämfört med de faktiska utsläppen. KPA Pension har därmed för trettonde året i rad netto påverkat koldioxidbalansen i positiv riktning samt uppnått miljömålet koldioxidneutralitet.

Från 2014 och framåt kompenserar vi för det dubbla mot vad vi släppt ut.


Årlig miljörapport

Varje år kontrolleras vårt miljöarbete av Det Norske Veritas. I samband med deras miljörevision följer vi upp vårt arbete i en rapport. Där redovisar vi vilka aktiviteter vi har genomfört och hur väl vi lyckas i vårt miljöarbete.

 

Relaterade artiklar

Vårt miljöarbete

Miljöriktlinjerna är grunden för vårt miljöarbete. Syftet med riktlinjerna är att ställa minst lika höga krav på oss själva som vi ställer på andra.

Läs mer