kontoret-med-masen.jpg

Hållbart fastighetsägande

Hållbarhet är ett begrepp som utmärker det vi gör på miljöområdet. Det är också utgångspunkten för vårt fastighetsägande, både när vi köper, förvaltar och utvecklar våra fastigheter.

För att sprida riskerna i våra placeringar har vi investerat i fastigheter, framför allt i vårdboenden och bostäder runt om i Sverige. När vi ställer hållbarhetskrav på vår fastighetsförvaltning kan vi bidra till en positiv samhällsutveckling samtidigt som det ger företagsekonomiska fördelar.

Miljöansvar

I vår fastighetsförvaltning arbetar vi mot tydliga och målmedvetna miljökrav inom  följande delområden:

  • Klimatpåverkan
  • Energianvändning
  • Hållbar stadsutveckling, nyproduktion och fastighetsutveckling
  • Materialval
  • Kemikaliebegränsningar
  • Restprodukter och avfall.

Vi har som ambition att all fastighetsverksamhet ska omfattas av system för hållbarhetsstyrning och uppfylla kraven enligt den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001. På så sätt får vi kontroll över verksamhetens miljöpåverkan och har mål och handlingsplaner för ständiga förbättringar inom miljöområdet. Vi har som långsiktigt mål att de fastigheter vi äger ska miljöcertifieras enligt energiledningssystem som Green Building eller Miljöbyggnad. Det innebär minskad energiförbrukning med 25 procent jämfört med kraven i Boverkets byggregler.


Goda relationer med våra hyresgäster

Vi strävar efter att alltid ha goda och förtroendefulla relationer med både bostads- och lokalhyresgäster. För oss består ett ansvarsfullt fastighetsägande av allt från diskrimineringsfrågor och krav på underhåll till skydd mot olyckor.

Etik

Vi använder ett etiskt förhållningssätt till både förvärv, förvaltning och uthyrning. Det innebär att vi tar ett helhetsansvar för människa och miljö. Vi utesluter helt verksamheter som skadar människor. Därför hyr vi inte ut lokaler företag som producerar vapen, tobak, alkohol eller företag som bedriver kommersiell spelverksamhet.

Uppföljning och ständiga förbättringar

Vi genomför regelbundet revision av verksamheten för att upprätthålla och utveckla ett ansvarsfullt fastighetsägande. Vi redovisar även hur vi uppfyller våra mål och hur verksamheten utvecklas utifrån sådant som vi anser ingår i det ansvarsfulla fastighetsägandet, till exempel etik och miljöansvar.

Medlemmar i Sweden Green Building Council

Vi är medlemmar i den ideella föreningen Sweden Green Building Council. Föreningen verkar för grönt byggande och för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i bygg- och fastighetsbranschen.

 

Relaterade artiklar

Samarbete utifrån värderingar

Vi samarbetar och stödjer flera organisationer utifrån våra värderingar och vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer

blomslinga-2_2_RGB.png