Hållbarhetspolicy

Folksams vision är att ”våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld”. Hållbarhet handlar om det ansvar vi har för att kommande generationer ska kunna leva ett bra liv. I en hållbar värld lever och konsumerar vi inom ramen för vad jorden producerar, i ett samhälle där alla människor har lika värde och rätt.

Folksams och KPA Pensions ansvar

Vårt ansvar utgår från vår vision, från att våra kunder är våra ägare eller intressenter och från att hållbarhet är en god affär. Vår storlek ger oss styrka att påverka. Vi vill vara ledande i omställning mot hållbarhet därför att vi kan, vi vill och vi måste.

Folksams och KPA Pensions verksamhet påverkar omvärlden på en rad olika sätt och vi ska engagera oss i och arbeta med mänskliga rättigheter, miljö och klimatarbete, antikorruption och hälsa. Folksams och KPA Pensions strävan mot en hållbar värld ska präglas av långsiktigt goda affärer och vi ska vara transparenta kring vad vi vill och vad vi gör.

Vårt hållbarhetsåtagande innefattar följande områden:

  • Våra kunder och omvärlden
    • Vi ska arbeta med och uppmuntra våra kunders och samhällets engagemang i att förebygga skador på människor och djur, egendom och natur. Vi ska möta våra kunder med stor respekt för deras olikheter.
  • Erbjudanden och kapitalförvaltning
    • Vi ska ha ett innehåll i våra försäkringar och pensionssparande som styr mot hållbarhet. Vid skadereglering ska vi agera långsiktigt, hållbart och effektiv och vi ska investera våra kunders medel både lönsamt och hållbart.
  • Egen drift
    • Vi ska leva som vi lär genom att personal, resor och kontor tydligt återspeglar vår ambition som ledande i omställning mot hållbarhet.

Vårt arbetssätt

Folksams och KPA Pensions förmåga att hantera risker och bygga kunskap är våra skarpaste verktyg för att integrera hållbarhet i verksamheten. Vi tänker fortsätta med att dela med oss av våra kunskaper och att etablera goda samarbeten med våra kunder, det civila samhället, andra företag och myndigheter.

Kraften i vårt förändringsarbete ligger i att alla led, från styrelser och chefer till medarbetare, omsätter hållbarhet inom ramen för sitt uppdrag. Det gäller både i det vardagliga arbetet och i strategiska beslut. Gemensamt bidrar vi till en företagskultur där vi sätter hållbarhetsfrågor på agendan.

Den direkta nyttan av hållbarhetsarbetet är att vi blir bättre på att förebygga och minska effekten av skador, utvecklar nya affärer, förblir en attraktiv arbetsgivare, blir än mer resurseffektiva och lever upp till våra kunders och partners förväntningar.