fat-jordgubbar.jpg

Medarbetarna och miljön

I KPA Pension arbetar vi för en hållbar framtid genom att ta ansvar för människa och miljö. Självklart gäller det också våra egna medarbetare och KPA Pension som arbetsplats. Den senaste miljöenkäten visar att medarbetarnas totala tilltro till vårt miljöarbete är större än någonsin.

Varje år genomför vi två medarbetarenkäter. En fokusundersökning som bland annat tar tempenpå medarbetarengagemang och arbetsmiljö samt en miljöenkät som följer upp medarbetarnas syn påKPA Pensions miljöarbete.

Hög trivsel trots mindre tid föråterhämtning

Trivseln med arbetet och arbetssituationen har ökat stort från föregående år och får höga omdömen i fokusundersökningen. 85 procent av de svarande ger 4 och 5 i betyg på en femgradig skala. Arbetsmiljö och hälsa har fortsatt positiva siffror, men jämfört med 2013 anser något färre att det finns tid för återhämtning efter perioder av hög arbetsbelastning.

Vi lever som vi lär

Miljöenkäten visar att så många som 96 procent avmedarbetarna tycker att KPA Pension tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. Siffran är den högsta sedan mätningarna startade 1999. En stor andel av medarbetarna, 88 procent, anser att vi ställer lika höga miljökrav på oss själva som på våra leverantörer och de företag som vi investerar pensionspengarna i.

Vad gäller medarbetarnas syn på sin egen miljömedvetenhets å är den siffran fortsatt hög, även om andelen har minskat något jämfört med föregående år. Antalet medarbetare som känner till varför KPA Pension aktivt arbetar med miljöfrågorhar ökat med fyra procent.

Viktigast att bara ha miljöriktigainvesteringar

Enkäten ger ett tydligt svar om vilket miljöargumentsom är viktigast för medarbetarna. 69 procent av alla svarande tycker att det är viktigast att vi fortsätter att bara investera i företag som aktivt arbetar med att minska sin negativa miljöpåverkan.

Resultat av miljöenkäten

miljoenkat.jpg