Nya försäkringsvillkor för TGL-KL och familjeskydd

Som vi meddelat i tidigare utskick gäller gäller nya försäkringsvillkor för TGL-KL och familjeskydd från och med januari 2021.

De nya villkoren avser fakturering och kommer att bidra till att underlätta och effektivisera ditt arbete med att administrera pensioner.

Kort om vad villkorsändringen innebär

Både TGL-KL och familjeskydd kommer att faktureras årsvis nästa år. En del av er har bara TGL-KL hos oss andra både TGL-Kl och familjeskydd. För er med försäkrad efterlevandepension är detta ytterligare ett steg mot att ensa fakturering och rapportering.

Från och med januari 2021 är årslönesumman pensionsgrundande lön för anställda.

Den rapportering ni tidigare gjort PV Extranät ska göras i Nya KPA Direkt från och med den 18 november i år.

Har din arbetsgivare kundavtal med oss som innebär att vi tar hand om administrationen av pensioner, behöver du inte längre registrera årslönesumma för TGL-KL och familjeskydd. Den kommer att beräknas utifrån redan inrapporterade uppgifter. Vi kommer informera om detta i ett separat utskick.

Så här rapporterar ni årslönesumma

Du rapporterar in årslönesumma i Nya KPA Direkt.

Är ni nya användare av verktyget behöver ni ansöka om behörighet för att kunna logga in och rapportera. Använd den här blanketten för att få behörighet.

 1. Logga in i Nya KPA direkt.
 2. När du loggat in - välj Arbetsgivare och Riskförsäkring > Årslönesumma i menyn.
 3. Registrera årslönesumma för alla de arbetstagare, inklusive timanställda, som har en pensionsgrundande lön samt anställda med alternativ pensionslösning.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om rapportering och årslönesumma, kontakta oss på efterlevandeformaner@kpa.se så får du hjälp. Du kan också kontakta oss på telefon 08-665 06 90.

Vanliga frågor och svar

Hittar du inte svar på det du söker är du välkommen att kontakta er kundansvarig via telefon eller via e-post till efterlevandeformaner@kpa.se.

Vilka arbetsgivare ska rapportera årslönesummor i Nya KPA Direkt för fakturering av TGL-KL och/eller familjeskydd?

Arbetsgivare utan administrationsavtal med KPA Pensionsservice ska rapportera årslönesumma. Arbetsgivare utan administrationsavtal är de som inte rapporterar pensionsgrundande lön för ålderspension till KPA Pension.
Arbetsgivare med administrationsavtal behöver inte rapportera årslönesumma till KPA Pension. För dessa arbetsgivare använder KPA Pension den av arbetsgivaren redan rapporterade pensionsgrundande lön som meddelats för ålderspensionen.

När ska årslönesumman rapporteras i Nya KPA Direkt?

Du kan rapportera årslönesumma mellan den 18 november 2020 och den 31 januari 2021.

Jag har inga löneutbetalningar för uppgiftsåret, vad händer då?

Då ska du rapportera 0 kronor i pensionsgrundande lön. Med detta får du ingen påminnelse om att din lönerapportering saknas. Om du har ett nytt försäkringsavtal gäller dock att lön ska uppskattas enligt den instruktion arbetsgivaren fått av KPA Pension vid anslutning.

Vad menas med årslönesumma?

Med årslönesumma för TGL-KL menas:

 • Pensionsgrundande lön enligt, för den anställde, gällande pensionsavtal.
 • lönen för ett helt kalenderår,
 • pensionsgrundande lön för alla anställda som omfattas av TGL-Kl det aktuella uppgiftsåret. Uppgiftsåret är två år före försäkringsåret. Försäkringsåret är det år faktureringen avser,
 • det är pensionsgrundande lön som ni har rapporterat för förmedling av den anställdes ålderspension.

Med årslönesumma för familjeskydd menas:

 • pensionsgrundande lön enligt pensionsavtal AKAP-KL,
 • lönen för ett helt kalenderår,
 • pensionsgrundande lön för alla anställda som omfattas av AKAP-KL det aktuella uppgiftsåret. Uppgiftsåret är två år före försäkringsåret. Försäkringsåret är det år då fakturering avser,
 • det är den pensionsgrundande lönen som ni har rapporterat för förmedling av anställdas ålderspension.

Här är ett exempel:

Försäkringsår: 2021
Uppgiftsår: Pensionsgrundande lön för 2019 

Jag har inte behörighet till Nya KPA Direkt för att rapportera årslönesumma, hur gör jag?

Kontakta oss via mail behorighetnyakpadirekt@kpa.se så hjälper vi dig.

Vad kostar TGL-KL och familjeskydd 2021?

Premienivå 2021 för TGL-KL är 0,017 procent av årslönesumman. Bruttopremien är 0,13 procent med en premiereduktion för alla arbetsgivare på 0,113 procent. Premienivå 2021 för familjeskydd är 0,05 procent av årslönesumman.  

Kan premienivån ändras i framtiden?

Ja, premienivån ses över och beslutas årligen.

Hur ska vi anmäla anställds dödsfall för beslut och utbetalning av ersättning till efterlevande?

Anmälan om dödsfall görs på blanketterna Dödsfallsanmälan, Arbetsgivarintyg och Tjänstgöringsbesked

När får vi fakturan och när ska den vara betald?

Fakturan skickas i början av mars och den ska vara betald 31 mars 2021.

Eftersom fakturering kommer bli årsvis i förskott, har vi rätt att få tillbaka pengar om vårt försäkringsavtal med er avslutas?

När försäkringsavtal avslutas kommer vi återbetala försäkringspremien för eventuell återstående del av året som är förskottsbetald.

Vi planerar en större personalförändring, något vi ska tänka på inför kommande rapportering av årslönesumman?

Ni kan göra en uppskattning av årslönesumman för försäkringsåret och rapportera in detta. Årslönesumman för uppgiftsåret kan i dessa fall i samråd med oss jämkas, uppåt eller nedåt.

Vi vill korrigera en tidigare rapporterad årslönesumma, är det möjligt?

Ja, vi kan ändra fakturerad försäkringspremie om redovisad årslönesumma för uppgiftsåret är felaktig. Detta kan också vara aktuellt om årslönesumman skulle ändras på grund av ökning eller minskning av arbetsgivarens verksamhet.

Det är under förutsättning av att vi fått kännedom om felaktigheten/korrigeringen före september månads utgång för försäkringsåret samt att rättelsen innebär en ändring med antingen minst 0,25 prisbasbelopp alternativt minst 25 procent i jämförelse med tidigare debiterad försäkringspremie.

Kontakta kundservice på telefon 08-665 05 90 om du har frågor.

Jag har frågor om fakturerat belopp 2021, vem kontaktar jag?

Kontakta oss på efterlevandeformaner@kpa.se  så får du hjälp.