Nya försäkringsvillkor för TGL-KL och familjeskydd

Som vi meddelat i tidigare utskick gäller gäller nya försäkringsvillkor för TGL-KL och familjeskydd från och med januari 2021.

De nya villkoren avser fakturering och kommer att bidra till att underlätta och effektivisera ditt arbete med att administrera pensioner.

Kort om vad villkorsändringen innebär

Både TGL-KL och familjeskydd kommer att faktureras årsvis nästa år. En del av er har bara TGL-KL hos oss andra både TGL-Kl och familjeskydd. För er med försäkrad efterlevandepension är detta ytterligare ett steg mot att ensa fakturering och rapportering.

Från och med januari 2021 är årslönesumman pensionsgrundande lön för anställda.

Den rapportering ni tidigare gjort PV Extranät ska göras i Nya KPA Direkt från och med november i år. 

Så här rapporterar ni årslönesumma

Du rapporterar in årslönesumma i Nya KPA Direkt. Är ni nya användare av verktyget behöver ni ansöka om behörighet, använd den här blanketten

 1. Logga in i Nya KPA direkt.
 2. När du loggat in - välj Arbetsgivare och Riskförsäkring > Årslönesumma i menyn.
 3. Registrera årslönesumma för alla de arbetstagare, inklusive timanställda, som har en pensionsgrundande lön samt anställda med alternativ pensionslösning.

Om du har frågor om rapportering och årslönesumma, kontakta oss på efterlevandeformaner@kpa.se så får du hjälp.

Har din arbetsgivare administrationstjänster via KPA så behöver du inte registrera årslönesumma. Den kommer att beräknas utifrån inrapporterade uppgifter.

Vanliga frågor och svar

Hittar du inte svar på det du söker är du välkommen att kontakta er kundansvarig via telefon eller via e-post till efterlevandeformaner@kpa.se.

Jag har inga löneutbetalningar för uppgiftsåret, vad händer då?

Då ska du rapportera 0 kronor i pensionsgrundande lön. Med detta får du ingen påminnelse om att din lönerapportering saknas.

Vad menas med årslönesumma?

Med årslönesumma för TGL-KL avses:

 • pensionsgrundande lön enligt pensionsavtal,
 • för ett helt kalenderår,
 • det kalenderår som närmast föregår året före försäkringsåret,
 • för arbetsgivarens alla anställda som för uppgiftsåret omfattas av TGL-KL.

Med årslönesumma för familjeskydd avses:

 • pensionsgrundande lön enligt pensionsavtal AKAP-KL,
 • för ett helt kalenderår,
 • det kalenderår som närmast föregår året före försäkringsåret,
 • för arbetsgivarens alla anställda som för uppgiftsåret omfattas av AKAP-KL.

Här är ett exempel:

Försäkringsår: 2021
Uppgiftsår: Pensionsgrundande lön för år 2019
November 2020 till januari 2021 ska arbetsgivaren rapportera in pensionsgrundande lön 2019 i Nya KPA Direkt. 

Jag har inte behörighet till Nya KPA Direkt för att rapportera årslönesumma, hur gör jag?

Kontakta oss via mail behorighetnyakpadirekt@kpa.se så hjälper vi dig.

Kan premienivån ändras i framtiden?

Ja, premienivån ses över och beslutas årligen.

Hur ska vi anmäla anställds dödsfall för beslut och utbetalning av ersättning till efterlevande?

Anmälan om dödsfall görs på blanketterna Dödsfallsanmälan, Arbetsgivarintyg och Tjänstgöringsbesked som finns här

När ska den pensionsgrundande lönen rapporteras till Nya KPA Direkt?

Rapporteringen öppnas i november. Senast den 31 januari 2021 behöver ni rapporterat in lönen.

När får vi fakturan och när ska den vara betald?

Fakturan skickas i början av mars och den ska vara betald 31 mars 2021.

Eftersom fakturering kommer bli årsvis i förskott, har vi rätt att få tillbaka pengar om vårt försäkringsavtal med er avslutas?

När försäkringsavtal avslutas kommer vi återbetala försäkringspremien för eventuell återstående del av året som är förskottsbetald.

Jag har inga löneutbetalningar för uppgiftsåret, vad händer då?

Då ska du rapportera 0 kronor i pensionsgrundande lön. Du får ingen påminnelse om att din lönerapportering saknas.

Vi planerar en större personalförändring, något vi ska tänka på inför kommande rapportering av årslönesumman?

Ni kan göra en uppskattning av årslönesumman för försäkringsåret och rapportera in detta. Årslönesumman för uppgiftsåret kan i dessa fall i samråd med oss jämkas, uppåt eller nedåt.

Vi vill korrigera en tidigare rapporterad årslönesumma, är det möjligt?

Ja, vi kan ändra fakturerad försäkringspremie om redovisad årslönesumma för uppgiftsåret är felaktig. Det är kan också vara aktuellt om årslönesumman skulle ändras på grund av ökning eller minskning av arbetsgivarens verksamhet.

Det är under förutsättning av att vi fått kännedom om felaktigheten/korrigeringen före september månads utgång för försäkringsåret samt att rättelsen innebär en ändring med antingen minst 0,25 prisbasbelopp alternativt minst 25 procent i jämförelse med tidigare debiterad försäkringspremie.

Kontakta kundservice på telefon 08-665 05 90 om du har frågor.

Jag har frågor om fakturerat belopp 2021, vem kontaktar jag?

Kontakta oss på telefon 020 - 650 500 så får du hjälp.