Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 (IPR 971231)

Bestämmelserna om intjänad pensionsrätt gäller för anställd som 1997-12-31 omfattades av pensionsavtalet PA-KL som 1998-01-01 gick över till pensionsavtalet PFA.

Så räknas intjänad pensionsrätt

Intjänad pensionsrätt motsvarar den pension som tjänats in per 1997-12-31 och utgörs av det högsta värdet av en livränta enligt PA-KL och en kompletteringspension enligt PA-KL.

Den intjänade pensionsrätten har räknats upp för att dels kompensera för ändringar gällande efterlevandepension, dels för borttagen möjlighet till tidigarelagd pensionering.

Utbetalning

Intjänad pensionsrätt betalas ut helt eller partiellt tidigast från och med 61-årsmånaden och senast från och med månaden efter 67-årsmånaden. Om den tas ut från annan tidpunkt än 65-årsmånaden räknas den om enligt försäkringstekniska riktlinjer som godkänts av Pensionsnämnden.

Den kan även betalas ut temporärt till och med 65 års ålder. Det gäller dock endast den del av intjänad pensionsrätt som har tjänats in på lön upp till 7,5 förhöjda prisbasbelopp.

Intjänad pensionsrätt ska betalas ut för samma tid och i samma omfattning som förmånsbestämd ålderspension eller så ska livränta betalas ut från arbetsgivaren.

Omräkning av pensionen

Före utbetalning räknas pensionen om med inkomstbasbeloppets förändring. Under utbetalning räknas den om med prisbasbeloppets förändring.

Kontakta oss om du har frågor

Om du som arbetar med pensioner i en region, kommun eller på ett kommunalt företag har frågor - kontakta oss via 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se.

Vill du veta mer om någon av våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.