Fallet TeliaSonera

Vi har haft kontakt med TeliaSonera vid flera tillfällen sedan 2005. Det har handlat om frågor och krav som rör bolagets uppförandekod, korruptionsrisker och mänskliga rättigheter. Eftersom de har genomfört många av våra krav har vi valt att tills vidare stå kvar som ägare och fortsätta att påverka.

Vi uppmärksammade TeliaSonera på korruptionsrisker och andra etiska risker redan då de började göra affärer i Centralasien. År 2005 krävde vi att de skulle komma med en redovisning av hur bolagets uppförandekod följs . Dialogen har fortsatt och TeliaSonera har hela tiden hävdat att de har haft de ökande riskerna under kontroll.

Etisk kod för mänskliga rättigheter

Under 2011 kopplades bolaget till frågan om brott mot mänskliga rättigheter i samband med att regimer som köpt utrustning från de svenska bolagen hade använts för att avlyssna, bevaka och spåra politiska dissidenter. Vi tog upp frågan på bolagsstämman samma år och inför bolagsstämman 2012 hade vi förberett ett förslag till bolagsstämman. Detta gick ut på att justera de dåvarande etiska riktlinjerna för TeliaSonera i enlighet med FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

TeliaSoneras styrelse ställde sig positiv till förslaget och hade redan innan stämman fattat beslut om att justera bolagets etiska kod.

Granskning med fokus på yttrandefrihet

Våren 2012 sände SVT ett granskande reportage som handlade om TeliaSoneras verksamhet i en rad icke-demokratiska länder i Centralasien. Programmet förde fram allvarliga anklagelser och vi inledde därför en intensiv dialog med både bolaget och huvudägaren svenska staten.

Dialogen ledde till att TeliaSonera beslöt genomföra en extern granskning av TeliaSoneras hållbarhetsarbete med särskilt fokus på yttrandefrihet och integritetsfrågor. Parallellt påbörjades också ett internt arbete för att utveckla riskanalysen, stärka rapporteringen, öka transparensen och utbilda medarbetarna i mänskliga rättigheter.

Korruptionsgranskning för affärer i Uzbekistan

Under hösten fortsatte medias granskning av TeliaSoneras verksamhet med fokus på Uzbekistan. En oberoende utredning av TeliaSoneras affärer i Uzbekistan initierades av ägarna. Rapporten presenterades den 1 februari 2013 och riktade allvarlig kritik mot bolaget. Något lagbrott kunde inte slås fast men heller inte uteslutas.

Som ett resultat av rapporten valde vd:n att avgå och stora delar av styrelsen, kom efter krav från KPA Pension och andra större ägare, att bytas ut vid bolagsstämman 2013. Utöver detta har åklagaren vid riksenheten mot korruption inlett en förundersökning.

 

Besök på plats

Hösten 2014 deltog vi på en resa arrangerad av TeliaSonera till Kazakstan och Uzbekistan. Ingen av dessa unga länder är demokratiskt styrda och utmaningarna för TeliaSonera är därför stora. Bolaget har stärkt sin roll gentemot dotterbolagen och arbetar med att implementera en ansvarsfull företagsmodell. KPA Pension och ett antal andra svenska investerare deltog i ett möte med telekomministeriet i Uzbekistan där yttrandefrihet och mänskliga rättigheter togs upp. TeliaSoneras ställning förstärktes av att 40 procent av aktieägarna var närvarande. KPA Pensions ägardialog med TeliaSonera kommer att fortsätta med samma fokus på mänskliga rättigheter och antikorruption, eftersom det trots stora framsteg fortfarande finns korruptions- och barnarbetesproblematik i regionen.

Vi följer upp och fortsätter påverka

TeliaSonera har genomfört många av våra krav och därför har vi valt att tills vidare stå kvar som ägare. Bolaget har infört etiska riktlinjer och håller idag på med att införa ett bättre regelsystem kring korruption och mänskliga rättigheter.

Vår bedömning är att förutsättningarna för ett ansvarsfullt agerande är bättre nu än någon gång tidigare i TeliaSoneras historia och att vi gör mer nytta som aktiva ägare än passiva säljare. Vi kommer att följa företagets rapportering och kontinuerligt utvärdera vårt engagemang.

 
)