global-bild.jpg

Koldioxidavtryck

Vi arbetar aktivt med att minska våra koldioxidutsläpp. Det har vi gjort sedan 1998 då vi som ett av de första finansiella företagen i Europa miljöcertifierades enligt ISO 14001. Vi har varit koldioxidneutrala sedan 2003.

Att vara koldioxidneutralt innebär att våra reducerande åtgärder överstiger den koldioxid som vår verksamhet släpper ut. Uppvärmning och tjänste- och arbetsresor är de viktigaste källorna för utsläpp av koldioxid i vår verksamhet. 2017 års sammanställning visar en minskning av koldioxidutsläppen jämfört med 2016. Den beror dels på en minskning av resor och dels på förändrad mätmetod.

 

Uppvärmning genom fjärrvärme ger låga utsläpp

Vårt kontor är klassad som ”Green buidling”, vilket innebär minskad energiförbrukning med 25 procent jämfört med kraven i Boverkets byggregler. Våra lokaler värms upp med fjärrvärme som till stor del produceras av biobränslen. All den el vi förbrukar i fastigheten är Bra Miljövalsmärkt.

 

Resor

Eftersom våra kunder finns i hela Sverige är tjänsteresorna av naturliga skäl det som skapar mest koldioxidutsläpp. Enligt KPA Pensions resepolicy sker alla inrikesresor kortare än 60 mil och en restid på maximalt 4 timmar med tåg.

Därför vill vi främst ta tåget

Tåg är det miljövänligaste resesättet räknat på utsläpp per person. Tåg släpper ut 0,006 g koldioxid/km. Flyg 122 g/km och bil 163 g/km.


Utsläppskompensation genom trädplantering

I syfte att uppnå koldioxidbalans och koldioxidneutralitet medverkar vi i trädplantering i Vi-skogen kring Victoriasjön i Afrika. Ett nyplanterat träd absorberar koldioxid under cirka tio år den årliga kompensationen i efterskott och motsvarar det dubbla av det faktiska beräknade utsläppen.

Koldioxidneutralt sedan 2003

Utsläppskompensationen via trädplanering överkompenserar utsläppen jämfört med de faktiska utsläppen. KPA Pension har därmed för fjortonde året i rad netto påverkat koldioxidbalansen i positiv riktning samt uppnått miljömålet koldioxidneutralitet.

Från 2014 och framåt kompenserar vi för det dubbla mot vad vi släppt ut.


Årlig miljörapport

Varje år kontrolleras vårt miljöarbete av DNV GL. I samband med deras miljörevision följer vi upp vårt arbete i en rapport. Där redovisar vi vilka aktiviteter vi har genomfört och hur väl vi lyckas i vårt miljöarbete.

 

Relaterade artiklar

Vårt miljöarbete

Miljöriktlinjerna är grunden för vårt miljöarbete. Syftet med riktlinjerna är att ställa minst lika höga krav på oss själva som vi ställer på andra.

Läs mer

)