global-bild.jpg

Koldioxidavtryck

Vi arbetar aktivt med att minska våra koldioxidutsläpp. Det har vi gjort sedan 1998 då vi som ett av de första finansiella företagen i Europa miljöcertifierades enligt ISO 14001. Vi har varit koldioxidneutrala sedan 2003.

Att vara koldioxidneutralt innebär att våra reducerande åtgärder överstiger den koldioxid som vår verksamhet släpper ut. Uppvärmning och tjänste- och arbetsresor är de viktigaste källorna för utsläpp av koldioxid i vår verksamhet. En sammanställning av koldioxidutsläpp från tjänste- och arbetsresor samt fjärrvärme visar på en ökning på 15 procent jämfört med 2015, motsvarande 17 ton. 2016 påverkas negativt av längre utlandsresor med flyg, varför antalet antalet flygkilometer ökade.

Koldioxidbalansen

Utsläppskompensationen via trädplanering överkompenserar utsläppen jämfört med de faktiska utsläppen. KPA Pension har därmed för fjortonde året i rad netto påverkat koldioxidbalansen i positiv riktning samt uppnått miljömålet koldioxidneutralitet.

Koldioxidbalans 2016

Koldioxidbalansen kan även uttryckas som ett procenttal genom att dividera reduktionen med de faktiska utsläppen. Detta visar att reduktionen överstiger de faktiska utsläppen med en faktor två from och med 2014[1].

[1] Minskningen jämfört med 2013 beror på ovan redovisade förändring i ruitner för beräkning av kompensation.

Uppvärmning genom fjärrvärme ger låga utsläpp

Vi bedriver vår verksamhet i en fastighet som är klassad som ”Green Building” vilket innebär minskad energiförbrukning med 25 procent jämfört med kraven i Boverkets byggregler. Våra lokaler värms upp med fjärrvärme som till stor del produceras av biobränslen. All den el vi förbrukar i fastigheten kommer från vindkraft.

Fjärrvärme
Måttenhet20162015201420132012
- kwh 315 600 254 202 246 138 270 072 233 170
- i utsläpp*
(ton CO2-e)
28 23 28 22 18

Tjänsteresor

Eftersom våra kunder finns i hela Sverige är tjänsteresorna av naturliga skäl det som skapar mest koldioxidutsläpp. Enligt KPA Pensions resepolicy sker alla inrikesresor kortare än 60 mil och en restid på maximalt 4 timmar med tåg.

Tjänsteresor räknat i vägsträcka (km) för de tre resesätten tåg, flyg och bil från år 2012 till och med år 2016 framgår nedan. Tjänsteresor räknat i kilometer har ökat något jämfört med föregående år.

Redovisning av resor - fem års översikt
Tjänsteresor
Typ20162015201420132012
- Bil (km) 128 879 127 509 174 881 188 647 224 422
- Flyg (km) 346 268 213 563 463 927 231 649 471 547
- Tåg (km) 341 850 450 689 480 177 242 017 201 978
Totalt utsläpp
(ton CO2-e)
64 49  87 57 97

 

Därför vill vi främst ta tåget

Tåg är det miljövänligaste resesättet räknat på utsläpp per person. Tåg släpper ut 0,006 g koldioxid/km. Flyg 122 g/km och bil 163 g/km.

Vi kompenserar även för arbetsresor

Förutom att kompensera för uppvärmning och tjänsteresor gör vi det även för de utsläpp våra anställda skapar till och från arbetet. Utsläppen kommer främst från bil- och bussresor till arbetet. 

Arbetsresor20162015201420132012

Totalt utsläpp
(ton CO2-e)

39 41 54 51 43

Utsläppskompensation genom trädplantering

I syfte att uppnå koldioxidbalans och koldioxidneutralitet medverkar vi i trädplantering i Vi-skogen kring Victoriasjön i Afrika. Ett nyplanterat träd absorberar koldioxid under cirka tio år. Sedan 1997 har vi planterat 45 000 träd. Det innebär att vår kompensation sedan några år tillbaka överstiger de utsläpp som kontorsverksamheten och våra tjänste- och arbetsresor ger upphov till. Från och med 2014 så sker den årliga kompensationen i efterskott och motsvarar det dubbla av det faktiska beräknade utsläppen.

Koldioxidneutralt sedan 2003

Utsläppskompensationen via trädplanering överkompenserar utsläppen jämfört med de faktiska utsläppen. KPA Pension har därmed för trettonde året i rad netto påverkat koldioxidbalansen i positiv riktning samt uppnått miljömålet koldioxidneutralitet.

Från 2014 och framåt kompenserar vi för det dubbla mot vad vi släppt ut.


Årlig miljörapport

Varje år kontrolleras vårt miljöarbete av Det Norske Veritas. I samband med deras miljörevision följer vi upp vårt arbete i en rapport. Där redovisar vi vilka aktiviteter vi har genomfört och hur väl vi lyckas i vårt miljöarbete.

 

Relaterade artiklar

Vårt miljöarbete

Miljöriktlinjerna är grunden för vårt miljöarbete. Syftet med riktlinjerna är att ställa minst lika höga krav på oss själva som vi ställer på andra.

Läs mer

)