hander_466x250.jpg

Utsläpp från vår verksamhet

År 2030 ska vi ha nettonollutsläpp av växthusgaser i vår verksamhet. Det är ett mål vi delar i hela Folksamgruppen och innebär att utsläppen ska minska med minst 85 procent från basåret 2002, enligt Hagainitiativets definition.

2019 resulterade vår verksamhet i 65 ton växthusgaser. Det är en rejäl minskning från 2018 då vi landade på 104 ton växthusgaser. Att vi lyckats med detta beror i första hand på att vi ändrat vårt resande och väljer tåg istället för flyg. Våra utsläpp från verksamheten kompenserar vi med det dubbla genom trädplantering i Vi-skogen.

Vi arbetar ständigt med att minska våra utsläpp. Uppvärmning och tjänste- och arbetsresor är de viktigaste källorna för utsläpp av koldioxid i vår verksamhet. Från 2018 till 2019 minskade vi våra utsläpp från 104 ton till 64 ton.


Aktiernas klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser från i våra aktieportföljer påverkas av vilka bolag de innehåller och hur dessa bolag arbetar med att sänka sina avtryck. KPA Pension arbetar för att leva upp till Parisavtalets mål. Det gör vi genom att påverka de bolag vi har innehav i. Dialogerna sker ofta inom ramen för investerarsamarbetet Climate Action 100+ och det nya investerarinitiativet Net-Zero Asset Owner Alliance.

KPA Pension har skrivit under Montreal CarbonPledge och TCFD vilket innebär att vi mäter och rapporterar aktieportföljernas utsläpp. Våren 2019 minskade vi antalet bolag från omkring 1300 till 500 i vår utländska aktieportfölj. Därmed minskade utsläppen av växthusgaser i aktieportföljen med 30 procent i viktat medeltal. Sedan tidigare har bolag med över 30 procent av omsättningen från kol valts bort. Nu väljer vi även bort energibolag som har 10 procent eller mer av sina intäkter från oljesand.
Resultatet är att vi under 2019 sänker koldioxidavtrycket i våra portföljer.

Indikatorer*201920182017
Totala koldioxidavtryck, ton CO2e 448 572 501 843 557 307
Koldioxidintensitet, ton CO2e/aktieportföljens marknadsvärde Mkr 5,7 8,6 9,2
Koldioxidintensitet, ton CO2e/ägarandel av bolagens omsättning Mkr 10,5 13,6 17,4
Koldioxidintensitet, viktat medeltal, ton CO2e/Mkr 7,6 10,9 14,3

*Beräkningen av aktieportföljen är baserad på senast tillgängliga data från MSCI och omfattar utsläpp motsvarande scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Mätningen omfattar alla noterade svenska och utländska bolag i aktieportföljen per 31 december 2019. Beräkningen grundas på data i USD vilket påverkar redovisade resultat i SEK.