grona_obligationer_870px.png

Gröna obligationer

På senare tid har det växt fram en ny möjlighet för oss att göra hållbara investeringar: Gröna obligationer. Det betyder att vi kan investera våra kunders pengar med låg risk samtidigt som de bidrar med resurser till omställningen till ett hållbart samhälle.
Gröna obligationer är räntebärande värdepapper där upplånade medel används till miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt. En rad svenska kommuner, regioner och företag har börjat ge ut gröna obligationer för att finansiera miljöförbättrande projekt de senaste åren. För oss som investerare skiljer sig en grön obligation från en vanlig obligation på en viktig punkt: Vi måste veta hur låntagaren använder våra pengar för att säkerställa att de verkligen används till gröna syften. Vi kan bidra till en välfungerande marknad genom att ställa krav på urval av projekt och uppföljning av dessa.

Green Bond Principles

För att en investering ska bli aktuell kräver KPA Pension att den gröna obligationen lever upp till en standard som heter Green Bond Principles. Dessa principer anger att gröna obligationer ska användas för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara lösningar. Det kan vara projekt inom till exempel förnybar energi, energieffektivitet, rena transporter, utsläppsminskning eller avfalls- och vattenhantering. Men det kan också handla om hållbart jordbruk och fiske eller biologisk mångfald till lands och havs.

Innehav i gröna obligationer

Marknadsvärdet av KPA Pensions innehav i gröna obligationer uppgick till cirka 11,2 miljarder kronor per 2019-12-02 . Nedan är exempel på projekt/områden som finansieras. 

Emittent

Geografiskt område

Exempel på projekt

Europeiska investeringsbanken (EIB) Globalt, främst Europa Förnybar energi, energieffektivitet
Göteborgs stad Göteborg Elbilar, kväverening, trädplantering, cykel- och gånginfrastruktur, spårvagnar, energieffektiva bostäder
IFC (del av Världsbanken) Globalt Förnybar energi, energieffektivitet, gröna byggnader, grön finansiering, biomassa, återvinning, hållbara transporter
Kommuninvest Sverige Gröna byggnader, klimatanpassningsåtgärder, vattenhantering, miljöåtgärder, energieffektivisering, avfallshantering, hållbara transporter, förnybar energi
KFW Europa, främst Tyskland Förnybar energi
Lunds kommun Lund Spårväg, energieffektiva bostäder, förnyelsebar energi
Malmö stad Malmö Malmöpendeln, anpassning till klimatförändringar, ökad mängd grönytor, gröna byggnader, hållbar hantering av vatten och avloppsvatten
Nederlands Waterschapsbank Nederländerna Klimatanpassning och biologisk mångfald inom vattenområdet
Nordiska investeringsbanken (NIB) Norden, Baltikum

Förnybar energi, avloppshantering, avfallshantering, hållbara transporter, gröna byggnader, energieffektivitet

Baltic Blue Bond: investeringar för att hantera och skydda vattenresurser i Östersjöområdet

Norrköpings kommun Norrköping Flerfackssystem för avfall, effektivare gatubelysning, energieffektiva bostäder
Region Skåne Skåne Vindkraftverk, rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg, pågatåg till Skånetrafiken
Region Stockholm Stockholms län Södertälje sjukhus utbyggnad och modernisering, Karolinska universitetssjukhusets nya byggnader i Solna, modernisering av tunnelbanans röda linje och Högdalens depå
SBAB Sverige Finansiering av svenska bolån för energieffektiva byggnader och lån för energi- och miljöanpassningsåtgärder i fastighet.
Vellinge kommun Vellinge Omtankens hus i Höllviken
Världsbanken IBRD Globalt Förnybar energi, energieffektivitet, hållbara transporter, vatten- och avloppshantering, avfallshantering, jordbruk, markanvändning, skogsbruk, motståndskraftig infrastruktur, byggnadsmiljö
Västerås stad Västerås Miljövänligt trähus, vårdboende, matrester blir biogas, anläggning för hantering deponier, förnybar elproduktion
Örebro kommun Örebro Vindkraft, gröna byggnader, energieffektiviseringar, reningsverk
Östersunds kommun Östersunds kommun Laddinfrastruktur, cykelvägar, vattenreningsanläggning Storsjön, Gräftsåsen lakvattenrening, förnybar energi, energieffektiviseringar