gron_paraply_870x467.jpg

Gröna obligationer

På senare tid har det växt fram en ny möjlighet för oss att göra hållbara investeringar: Gröna obligationer. Det betyder att vi kan investera våra kunders pengar med låg risk samtidigt som de bidrar med resurser till omställningen till ett hållbart samhälle.
Gröna obligationer är räntebärande värdepapper där upplånade medel används till miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt. En rad svenska kommuner, landsting och företag har börjat ge ut gröna obligationer för att finansiera miljöförbättrande projekt de senaste åren. För oss som investerare skiljer sig en grön obligation från en vanlig obligation på en viktig punkt: Vi måste veta hur låntagaren använder våra pengar för att säkerställa att de verkligen används till gröna syften. Vi kan bidra till en välfungerande marknad genom att ställa krav på urval av projekt och uppföljning av dessa.

Green Bond Principles

För att en investering ska bli aktuell kräver KPA Pension att den gröna obligationen lever upp till en standard som heter Green Bond Principles. Dessa principer anger att gröna obligationer ska användas för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara lösningar. Det kan vara projekt inom till exempel förnybar energi, energieffektivitet, rena transporter, utsläppsminskning eller avfalls- och vattenhantering. Men det kan också handla om hållbart jordbruk och fiske eller biologisk mångfald till lands och havs.

Investeringar i gröna obligationer för KPA Pensionsförsäkring AB under 2017

Emittent

Belopp (MSEK)

Stockholms läns landsting 206
Göteborgs stad 362
Nordic Investment Bank 207
Örebro kommun 40
Norrköpings kommun 64
Region Skåne 117
Kommuninvest 1 035
Västerås stad 164
African Development Bank 92
European Investment Bank 345
Nederlandse Waterschapsbank 229
International Finance Corp 164
Världsbanken 1 283
Stockholms läns landsting 150
Göteborgs stad 164
Nordic Investment Bank 80
Göteborgs stad 1 156
Totalt 5 858

 

Investeringar i gröna obligationer för KPA Livförsäkring AB under 2017

Emittent

Belopp (MSEK)

Region Skåne 54
Lunds kommun 65
Stockholms läns landsting 55
Totalt 174
 
)