Hållbarhetsstyrning

Vår vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld ställer höga krav på vårt hållbarhetsarbete, både från oss själva och från vår omvärld. För att leva upp till förväntningarna behöver vi tydlig styrning och uppföljning, men också kunskaper och kompetenser.

Vår hållbarhetsorganisation

Vårt hållbarhetsarbete utgår från de regelverk vi följer och de åtagande och samarbeten vi valt att ingå i. Styrelsen har det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet och hållbarhetspolicyn. Vd ansvarar för att verksamheten arbetar utifrån styrelsens riktlinjer. Vår koncerngemensamma avdelning Kapitalförvaltning
och hållbarhet har det övergripande ansvaret för att samordna, utvärdera och rapportera hela koncernens hållbarhetsarbete och att stötta verksamheterna i hållbarhetsrelaterade frågor. Affärsområdes- och enhetschefer ansvarar sedan för det operativa hållbarhetsarbetet inom sina respektive ansvarsområden. 

Flera interna styrdokument är viktiga för hållbarhetsarbetet. Vi har hållbarhetspolicy, uppförandekod för leverantörer, etiska regler och personalrelaterade policyer. Våra styrdokument är utformade utifrån internationella överenskommelser och ramverk som vi ställer oss bakom, exempelvis FN:s Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen och Task-force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Vårt bidrag till Agenda 2030

FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling är en ambitiös
agenda som världens länder antagit. För att nå målen krävs det att regeringar,
civilsamhälle och näringsliv samarbetar.

Mer information om de globala målen 

KPA Pension bidrar till målen genom vårt hållbarhetsarbete, våra placeringar
och hur vi bedriver vår verksamhet. Våra fokusområden kan direkt kopplas till några av de globala målen, som är särskilt viktiga för vår verksamhet.

Mål som är särskilt viktiga för oss

3. God hälsa och välbefinnande
5. Jämställdhet
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion och mål
13. Bekämpa klimatförändringarna.

 
blomslinga-2_2_RGB.png