Fastigheter_800x533.jpg

En ansvarsfull fastighetsägare

Långsiktighet och ansvarstagande är utgångspunkter för vårt fastighetsägande, såväl när vi köper och förvaltar som utvecklar våra fastigheter.

Fastigheter utgör cirka 9 procent av våra tillgångar. Fastigheter är trygga investeringar som kommer att ge våra kunder en långsiktigt god avkastning. Samtidigt bidrar vårt fastighetsinnehav till samhällsutvecklingen genom att vi kan
erbjuda bostäder och lokaler som driver mot tydliga och hållbara mål.

Hållbara fastigheter

Vi har ett hållbart förhållningssätt till förvärv, förvaltning och uthyrning. Det innebär att vi tar ett helhetsansvar för människa och miljö. Våra etiska investeringskriterier gäller även för våra fastigheter. Därför hyr vi inte ut lokaler företag som producerar vapen, tobak, pornografi, alkohol eller företag som bedriver kommersiell spelverksamhet.

Halvera fastighetportföljens utsläpp

Under 2020 ökar vi klimatfokuset genom att sätta ett långsiktigt mål att halvera fastighetsportföljens utsläpp av växthustgaser till 2030. Vi klimatkompenserar
alla våra fastigheter genom trädplantering i Vi-skogen.

Fastighetsverksamheten rapporterar också från och med 2018 enligt FN:s
riktlinjer för internationella investerare, PRI (Principles for Responsible
Investment), som omfattar miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption
och bolagsstyrning.

Fakta om våra fastigheter

KPA Pension äger 41 fastigheter med cirka 2 600 bostadslägenheter och
cirka 134 000 kvm kommersiella lokaler. 80 procent av fastigheterna finns
i Stockholm men vi har även fastigheter i Malmö, Helsingborg och i övriga delar av landet.

 

Relaterade artiklar

Samarbete utifrån värderingar

Vi samarbetar och stödjer organisationer utifrån våra värderingar och vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer

blomslinga-2_2_RGB.png