barnarbete.jpg

Mänskliga rättigheter

För oss och våra kunder är det viktigt att de anställa i företagen vi investerar i ska ha rimliga arbetsvillkor. Detsamma gäller de anställda hos deras leverantörer. Det är också viktigt att företagen respekterar de människor som lever i närheten av och påverkas av företagens verksamhet.

De största riskerna för brott mot grundläggande mänskliga rättigheter på arbetsplatsen finns i låglöneländer med svag demokrati och inom branscher som är arbetskraftsintensiva.

Genom våra placeringar påverkar vi aktivt företag att systematiskt arbeta med grundläggande arbetsrättsliga frågor för de anställda. Det handlar bland annat om att ta fram och följa riktlinjer och uppförandekoder baserade på ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter. Detta innebär också att företag som producerar pornografi utesluts som investering. 

Vårt kriterium för mänskliga rättigheter

KPA Pension påverkar aktivt företag i relevanta branscher och regioner att systematiskt arbeta med grundläggande arbetsrättsliga frågor för de anställda.

Kriteriet för mänskliga rättigheter grundar sig på 
  • FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter
  • FN:s barnkonvention
  • OECDS:s riktlinjer för multinationella företag
  • Global Compact

Arbetsmiljö

För stora företag, med tusentals anställda och underleverantörer i flera länder, är det naturligtvis svårt att veta hur arbetsförhållandena är på varje arbetsplats. Det kan till exempel röra sig om ohälsosam stress eller bristande säkerhet. Med tydliga rutiner i den dagliga verksamheten kan de minska risken för överträdelser mot mänskliga rättigheter. 

Andra som påverkas av verksamheten

Det är även viktigt att företagen respekterar de människor som lever i närheten av och påverkas av företagens verksamhet. Det kan handla om ursprungsbefolkningens rättigheter till mark och vatten. Det kan också handla om att säkerställa att ingen människa tar skada av hur bolagets verksamhet förändrar miljön i området.

Barnarbete

Trots att barnarbete är ovanligt idag händer det att företag vid kontroller hittar minderåriga i sina fabriker eller hos underleverantörer. Då är det viktigt att företagen har riktlinjer och handlingsplaner för att hantera situationen och inte bara avskedar barnen. I den bästa av världar skulle inte något barn behöva arbete, men risken finns att barnen kan tvingas till ett mycket värre alternativ för att försörja sig och sina familjer. Ett sätt att hjälpa kan vara att låta barnen arbeta kvar ett par timmar per dag och att samtidigt erbjuda skolgång under resten av dagen.

Påverkan i praktiken

Arbetstider

Idag är det vanligt att köpa varor från länder där lönerna är lägre än på hemmaplan. I till exempel Kina, Indien och Bangladesh flyttar folk till städerna för att arbeta intensivt under en period och skicka hem pengar till sina familjer. Det är en stor utmaning för företagen att få sina leverantörer att begränsa arbetstiden och att betala ut korrekta löner.

Bristande säkerhet, diskriminering och hot

Andra problem på arbetsplatserna kan vara låsta nödutgångar, bristande säkerhetsutrustning eller utbildning om hur den används. Det kan även förekomma diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religiös eller politisk övertygelse. För oss är det också självklart att anställda har rätt att bilda fackförening eller förhandla gemensamt för kollektivavtal.

Så betygsätter vi företagen

Aktuellt uteslutna bolag

Här är en aktuellt lista på de företag vi inte investerar i på grund av våra uteslutande kriterier.

Uteslutna bolag 
 

Relaterade artiklar

gront-gras.jpg

Miljö

För oss är det viktigt att de företag vi investerar i tar ansvar för miljön och klimatförändringarna. Vi för även direkt dialog med bolagen om hur de ska förbättra sitt miljöarbete. I vissa fall utesluter vi bolag, om vi anser att deras verksamhet inte bidrar till en hållbar utveckling.

Läs mer