Värderingsmodell för mänskliga rättigheter och miljö

Varje år granskar vi omkring 1 500 företag. Det innebär att varje företag analyseras utifrån ett antal punkter och får ett betyg med hänsyn till hur bra det är på att arbeta med miljö och mänskliga rättigheter.

Analysen visar också hur företagen hanterar sina risker för brott mot mänskliga rättigheter och problem med miljö och klimat.

Granskningen bygger på offentligt material, i huvudsak årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och hemsidor. Vi söker samtidigt av information från andra källor som media, myndigheter och internationella organisationer för att identifiera om det finns information som motsäger det företagsproducerade källmaterialet. Sedan väger vi samman samtliga källor för en slutgiltig bedömning.

Vi undersöker om företagen har erkända ledningssystem

Utvärderingen syftar till att undersöka om företagen har erkända ledningssystem för hur de ska arbeta med miljö och mänskliga rättigheter. Fem komponenter är speciellt viktiga:

  1. Policy. Har bolaget en relevant policy, exempelvis för att främja hälsa och säkerhet?
  2. Management System. Finns det rutiner och en organisation som kan säkerställa efterlevnad av policyn?
  3. Planer/Program. Är policyn nedbruten i relevanta mål, och finns det konkreta handlingsplaner?
  4. Redovisning. Redovisar företaget information som gör det möjligt att utvärdera i vilken utsträckning förbättringar uppnås?
  5. Verifiering. Är ledningssystemet verifierat av en extern part?

Betygsnivåerna godkänd, bättre och bäst

Full poäng delas ut om alla fem eftersökta komponenter har kunnat identifieras i företagets rapportering, eller om det finns andra tydliga indikationer på att företaget har god beredskap. Poäng delas ut för både mänskliga rättigheter och miljö och medelvärdet blir företagets slutliga betyg. Betygen delas in i nivåerna godkänd, bättre och bäst.

Olika risk beroende på bransch

Olika branscher har olika risker. Företag som är verksamma i högriskbranscher bör generellt kunna visa upp högre individuella betyg än bolag som verkar i lågriskbranscher. Vår branschanalys bygger på MSCI/Standard&Poors Global Industry Classification Standard (GICS) och vi använder tre risknivåer; Låg, medel och hög

BranschMiljöriskRisk mänskliga rättigheter
Energi Hög Hög
Material Hög Medel/hög
Kapitalvara Hög Medel
Tjänster Medel/låg Medel
Transport Hög/medel Hög/medel
Sällanköp Medel Medel
Återförsäljare Medel/låg Medel/låg
Media Låg Låg
Dagligvara Medel/hög Medel/hög
Hälsovård Medel Medel/låg
Finans Låg Låg
Fastighet Medel Medel
Mjukvara Låg Låg
Hårdvara Medel Medel
Telekom Medel Medel
Kraftförsörjning Hög Hög

Så här går vår miljöanalys till

Miljöanalysen ger oss en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms inom verksamheten. Analysen är uppdelad i två huvudområden:

  • Miljöledning
  • Miljöprestanda

Miljöanalysens olika delar

HuvudområdeKritierier (bedömningsgrund)
Miljöledning Miljöpolicy och planer
Ledningssystem och organisation
Miljöredovisning
Extern certifiering
Leverantörsstyrning
Miljöprestanda Utsläpp av växthusgaser
Energianvändning
Verksamhetsspecifika kriterier

Så här analyserar vi mänskliga rättigheter

Analysen ger oss en uppfattning om företagets beredskap att hantera verksamhetsrisker med koppling till mänskliga rättigheter. Analysen är uppdelad i tre områden utifrån intressenter:

  • Anställdas rättigheter
  • Företaget i samhället
  • Mänskliga rättigheter i leverantörskedjan

Analys mänskliga rättigheter

HuvudområdeKriterier (bedömningsgrund)
Anställda Hälsa och säkerhet
Diskriminering
Associationsfrihet
Arbetstid och löner
Barnarbete
Tvångsarbete
Samhället Korruption
Verksamhetsrelaterat socialt ansvar
Leverantörer Uppförandekod
Ledningssystem och planer
Redovisning
 
)