Insamlingsmetoder och beräkningar

Här redovisas de insamlingsmetoder och beräkningar som ligger till grund för de tabeller och texter som finns i vår hållbarhetsredovisning 2014 för våra medarbetare.
Dotterbolag

I tabellerna med personalnyckeltal inkluderas alla dotterbolag; både hel- och delägda. Avgränsningar; i tabellerna med personalnyckeltal redovisas inte timavlönade och arvodister.

Antal medarbetare

Inkluderar alla tillsvidareanställda och provanställda, samt alla visstidsanställda. Exklusive timavlönade och arvodister. Tas ut via Lönesystemet HRM för år 2014.

Medelålder

Samma som antal medarbetare (se ovan).

Antal chefer

Samma som antal medarbetare (se ovan).

Personalomsättning

Samma som antal medarbetare (se ovan).  Räknas som lägsta antal av antalet externt nyanställda eller avgångna under året i procent av antalet anställda i december.
Tas ut via Lönesystemet HRM.

Åldersfördelning

Samma som antal medarbetare (se ovan).

Anställningsform medarbetare

Samma som antal medarbetare (se ovan).

Sjukfrånvaro

I samband med införandet av Folksams nya lönesystem HRM identifierades att beräkningen av sjukfrånvaron inte varit helt rättvisande tidigare. Andelen sjuka har beräknats utifrån budgeterad heltid på alla anställda, inte faktiska schemalagda timmar inklusive deltider. Från och med 2013 beräknas sjukfrånvaron utifrån faktiska schemalagda timmar per anställd. Andelen beräknas på samma population som antal medarbetare (se ovan). Räknas på helt kalenderår. Sjukfrånvaron har beräknats manuellt då siffror från Lönesystemet HRM inte stämmer gällande sjukstatistiken.

 
)