Våra medarbetare i siffror

Hållbarhetsredovisning 2014 - Insamlingsmetoder och beräkningar.
Här redovisas de insamlingsmetoder och beräkningar som ligger till grund för de tabeller och texter som finns i vår hållbarhetsredovisning 2014.

Femårsöversikt

Medarbetare

 20142013201220112010
Antal medarbetare 146 137 116 194 292
- varav kvinnor (%) 66 63 59 63 61
- varav män (%) 34 37 41 37 39
Medelålder 49,0 49,6 48,8 48,0 47,0
Antal chefer 15 15 16 24 36
- varav kvinnor (%) 47 40 38 46 47
- varav män (%) 53 60 62 54 53
Personalomsättning (%) 4,8 4,4 6,0 8,9 5,6

Könsfördelning kvinnor/män: Vid rekryteringsuppdrag är ambitionen att anställa underrepresenterat kön vid likvärdig kompetens.

Större andel manliga chefer: Vid rekryteringsuppdrag är ambitionen att anställa underrepresenterat kön vid likvärdig kompetens och att andelen chefer ska spegla könsfördelningen.

Åldersfördelning (%)

 20142013201220112010
- 29 år 2,7 2,2 3,5 3,1 3,4
30-39 år 17,8 16,8 17,2 20,1 24,7
40-49 år 28,8 29,2 29,3 32,5 32,2
50-59 år 32,9 35,8 36,2 34,0 30,1
60 år - 17,8 16,1 13,8 10,3 9,6

 

Anställningsform (%)

 20142013201220112010
Tillsvidareanställda 99 99 98 100 99
Visstidsanställda 1 1 2 0 1
Heltidsanställda 92 91 96 88 87
Deltidsanställda 8 9 4 12 13

 

Könsfördelning styrelser och ledning (%)

 20142013201220112010
Kvinnor - Styrelse 53 43 36 36 12
Kvinnor - VD och övriga befattningshavare 25 20 20 33 33
Män - Styrelse 47 57 64 64 88
Män - Vd och övriga befattningshavare  75 80 80 67 67

Könsfördelning styrelserna: Vid varje givet tillfälle ta i beaktande möjligheterna att rekrytera av underrepresenterat kön till styrelsena i syfte att erhålla en jämn könsfördelning.

 

Sjukfrånvaro medarbetare

Förklaringen till sjukfrånvaron ligger till stor del på individnivå kombinerat med strukturella faktorer som ansvar och arbetsbörda i hemmet och för familjen. Detta gör att kvinnors sjukfrånvaro är högre än mäns både i Sverige generellt och i KPA Pension. Det är svårt att generalisera den sjukfrånvaro som kan relateras till arbetsförhållanden. Men analyser indikerar att den är ganska jämnt fördelad över både mans- och kvinnodominerade yrken. Även här är samspelet med individuella faktorer en viktig förklaringsfaktor.

Rehabiliteringsprocessen innebär snabba åtgärder i samverkan med företagshälsovård på individnivå. Även insatser på gruppnivå görs där behov uppstår.

Nästa steg för förbättring

Nästa steg i utvecklingen av det nya lön- och personaladministrativa system som implementerades hösten 2012 är att förbättra personalnyckeltalen. Även i arbetet med övriga IT-system som stödjer HR-processerna är ambitionen att förbättra nyckeltalen.

Total sjukfrånvaro män (%)

 20142013201220112010
- 29 år 0,0 0,6 3,8 2,7 0,0
30-49 år 2,1 1,1 1,5 4,3 1,6
50 år- 2,5 2,5 2,0 2,4 3,0
Totalt 2,2 1,8 1,8 3,4 2,3

 

Total sjukfrånvaro kvinnor (%)

 20142013201220112010
- 29 år 0,8 1,6 3,6 17,2 1,1
30-49 år 7,4 2,2 4,8 5,6 6,1
50 år- 3,6 3,4 5,6 4,6 3,7
Totalt 5,3 2,8 5,2 5,4 4,9

 

Total sjukfrånvaro KPA Pension (%)

 20142013201220112010
- 29 år 0,4 0,9 3,8 10,8 0,9
30-49 år 5,7 1,8 3,3 5,1 4,5
50 år- 3,2 3,0 3,9 3,8 3,5
Totalt 4,2 2,4 3,6 4,8 3,9

 

Varav långtidssjukfrånvaro män (%)

 20142013201220112010
- 29 år 0,0 0,0  2,1 0,0 0,0
30-49 år 6,1 0,0 8,9 25,0 0,0
50 år- 4,6 0,8 11,8 37,3 48,8
Totalt 5,2 0,6  9,2 29,1  30,6

 

Varav långtidssjukfrånvaro kvinnor (%)

 20142013201220112010
- 29 år 0,0 0,0 15,7 30,0 0,0
30-49 år  41,3 4,0 23,2 40,0 55,9
50 år- 60,6 44,5 20,7 44,9 29,5
Totalt 47,9 29,7 21,4 41,3 46,4

 

Varav långtidssjukfrånvaro KPA Pension (%)

 20142013201220112010
- 29 år 0,0 0,0 17,8 20,3 0,0
30-49 år 37,1 3,0 32,1 35,9 48,6
50 år- 44,7 30,3 32,5 42,3 35,7
Totalt 40,1 21,0 30,5 37,6 43,1
FOTNOT: Från och med 2012 räknas sjukfrånvaron utifrån faktiska schemalagda timmar per anställd istället för som tidigare utifrån budgeterad heltid på alla anställd. Det innebär att sjukfrånvaron från och med i år beräknas på färre arbetade timmar, vilket ger ett högre sjuktal. Hur stor del av ökningen som beror på ändrad redovisning respektive faktisk ökning kan inte säkerställas.
 
)