KPA välkomnar branschgemensamma riktlinjer för fonder

2000-08-08

KPA stödjer införandet av gemensamma riktlinjer för fonder när det gäller miljökriterier. Det finns i nuläget ingen branschdefinition av vad en miljöfond är. De fonder som på något sätt ofta beaktar miljöfrågor kan delas in i etiska fonder, miljöteknikfonder och ideella fonder. Men placeringskriterier skiljer sig åt mellan olika bolag för de olika fonderna.

- KPA välkomnar därför gemensamma riktlinjer för branschen och har sedan tidigare uppmanat SIS att Svanenmärka fonder. På KPA har vi jobbat länge med våra miljökriterier och vi känner oss trygga med dem. Gemensamma riktlinjer skulle ge rättvisa jämförelser och underlätta för fondspararna, säger Carina Lundberg, vd, KPA Fonder.

Är ett företag som aktivt arbetar med att reducera sin negativa miljöpåverkan miljövänligt även om verksamheten i sig inte i alla led är bra för miljön?
- Det är svårt att enkelt definiera miljökriterier som är giltiga för alla. En mer allmänt hållen definition kan väldigt många ställa sig bakom. Om gränserna blir för hårda blir begränsningen för stor och därmed ökar risken i sparandet. All industriell tillverkning innebär trots allt negativ inverkan på miljön. Det är en helt annan sak att bedöma om ett företag producerar tobak, alkohol, tobak, vapen, eller sysslar med kommersiell spelverksamhet. Miljöfrågor är mer komplexa, säger Carina Lundberg.

Fakta om KPAs miljökriterium för de etiska fonderna

KPA har utvecklat miljökriteriet utifrån att företagen ska arbeta aktivt med att reducera sin negativa miljöpåverkan. KPA utvärderar alla placeringar utifrån att skapa mätbara resultat för att kunna jämföra företag mot företag. Men också se hur det individuella företagets miljöarbete utvecklas över tiden. Företagen bedöms utifrån ett positivt och ett negativt miljökriterium. Det positiva miljökriteriet innebär att KPA investerar i företag som arbetar med att förbättra miljöarbetet inom företaget och därmed reducerar sin negativa miljöpåverkan. Det negativa miljökriteriet innebär att KPA inte investerar i företagsgrupper vars verksamhet består av framställning eller användning av fossila bränslen för kommersiell energiproduktion. I miljöbedömningen används en modell med totalt 22 underkriterier.

KPA har även placeringskriterier för tobak, alkohol, spel och vapen.

Ideella fonder har i sin rena form inga restriktioner på vilka värdepapper de kan placera i. Istället går en viss procent av fondens förvaltningsarvode till någon organisation som exempelvis Greenpeace, Röda Korset etc.

För mer information kontakta:

Carina Lundberg, vd KPA Fonder AB
Tel: 08-665 48 56, 070-634 29 89
Tel: KPA pressjour, 070-652 62 20

)