Stark solvens och ökade premieinkomster för KPA Pension

2013-11-01

De första tre kvartalen 2013 ökar premieinkomsten för KPA Pension med 1 243 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, 8 399 (7 156) miljoner kronor.

Den kraftiga ökningen beror i huvudsak på att fler personer antingen aktivt eller som trygghetsalternativ har valt KPA Pension som sitt tjänstepensionsbolag inom avtalsområdet KAP-KL samt ökade inlösenaffärer.

Solvensgraden nu 180 procent

Under perioden januari till september 2013 redovisar KPA Pension en totalavkastning på 4,2 (5,5) procent. Solvensgraden uppgår till 180 (144) procent. KPA Pension använder avkastningsränta som för perioden uppgick till 4,1 (5,5) procent. Avkastningsränta innebär att all avkastning fördelas ut direkt efter varje kvartal till spararnas konton. Därför blir konsolideringen alltid 100 procent.

Väsentliga händelser

KPA Pensionsservice förvärv av SPP Pensionstjänst slutfördes under tredje kvartalet efter att Konkurrensverket godkänt affären.

I siffror

KPA Pensionsförsäkring jan - sept
2013
2012 jan - sept
2012
2011
Premieinkomst (mkr) 8 399 7 713 7 156 6 664
Solvensgrad (%) 180 150 150 143
Totalavkastning (%) 4,2 7,2 5,5 5,6
Avkastningsränta (%) 4,1 7,2 5,5 5,5
Kollektiv konsolidering (%) 100 100 100 100

Delårsrapporten i sin helhet inklusive hela Folksamkoncernen som KPA Pension är en del av kan du hämta nedan.

För ytterligare information:

Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam,
telefon 0722-30 20 80

)