Starkt första kvartal för KPA Pension

2013-05-07

För första kvartalet 2013 ökar premieinkomsten för KPA Pension med 639 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, 6 807 (6 168) miljoner kronor.

Den kraftiga ökningen beror i huvudsak på att fler personer antingen aktivt eller som trygghetsalternativ har valt KPA Pension som sitt tjänstepensionsbolag inom avtalsområdet KAP-KL.
Den tydliga säsongseffekten i premievolymen beror på att en stor del av premieinbetalningarna inom avtalspensionen KAP-KL sker under första kvartalet.

Fortsatt stark solvens och avkastning

För första kvartalet 2013 redovisar KPA Pension en totalavkastning på 2,2 (1,4) procent. Solvensgraden uppgår till 160 (155) procent. KPA Pension använder avkastningsränta som första kvartalet 2013 uppgick till 2,2 (1,5) procent. Avkastningsränta innebär att all avkastning fördelas ut direkt efter varje kvartal till spararnas konton. Därför blir konsolideringen alltid 100 procent

Väsentliga händelser

KPA Pensionservice avtalade om att förvärva aktierna i SPP Liv Pensionstjänst AB, där SPP Kommun ingår. Det betyder att SPP:s kommunala pensionsadministration samt ett mindre kommunalt försäkringsbestånd övergår till KPA Pension. Tillträde sker senast under tredje kvartalet 2013.

I siffror

KPA Pensionsförsäkring Q1 2013 2012 2011 2010
Premieinkomst (mkr) 6 807 7 713 6 664 6 335
Solvensgrad (%) 160 150 143 186
Totalavkastning (%) 2,2 7,2 5,6 8,2
Avkastningsränta (%) 2,2 7,2 5,5 8,3
Kollektiv konsolidering (%) 100 100 100 100

Delårsrapporten i sin helhet inklusive hela Folksamkoncernen som KPA Pension är en del av kan du hämta nedan.

För ytterligare information:

Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam,
telefon 0722-30 20 80

)