kpa-pension.jpg

KPA Pension och Folksam välkomnar regeringens solvens II förslag med två undantag

2015-09-29

Den 23 september fick riksdagens Finansutskott regeringens proposition ”Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet”. I samband med detta har Folksam, KPA Pension, AMF Pension och Alecta som tillsammans förvaltar över 50 procent av alla tjänstepensioner i Sverige skickat in ett gemensamt yttrande om övergångsreglerna till Solvens II som behandlas i propositionen.

I yttrandet (Se dokument nedan) välkomnar vi den föreslagna övergångsregeln till Solvens II-regelverket. Syftet med yttrandet är att understryka vikten av att övergångsregeln införs trots att det förekommit viss kritik från andra aktörer i branschen.

Övergångsregeln innebär att de försäkringsföretag som bedriver tjänstepensionsverksamhet inte behöver byta grundläggande reglering mer än en gång. Om övergångsregleringen inte införs innebär det att bolagen därmed skulle behöva först anpassa sig till Solvens II-regelverket den 1 januari 2016 och därefter på nytt 2019 i samband med att en separat reglering för tjänstepensionsföretag kommer att genomföras. Givet komplexiteten i regelverken skulle ett sådant scenario innebära en betydandeadministrativ börda för bolagen och anpassningskostnaderna som kommer att ha en negativ påverkan på svenska tjänstepensioner.

Till skillnad från kritiker till övergångsregeln är vi, liksom två genomförda statliga utredningar, övertygade om att en separat reglering för tjänstepensionsföretag bör genomföras. Detta eftersom ett sådant regelverk i särklass är bäst lämpad när det kommer till att:

  1. skapa goda förutsättningar för trygga och effektiva tjänstepensioner till framtida tjänstepensionssparare, eftersom det är ett väl balanserat regelverk med skräddarsydda regler för just tjänstepensionsföretag,
  2. främja den långsiktiga kapitalförsörjningen i svensk ekonomi. Det vill säga bidra till att det i större utsträckning genomförs långsiktiga investeringar i exempelvis infrastruktur likt Folksams förvärv (tillsammans med bl.a. AP3) av Fortum Distribution AB under 2015,
  3. ge svenska tjänstepensionsföretag samma förutsättningar som våra konkurrenter i Europa. Även om svenska tjänstepensioner idag förvaltas av svenska företag så kan verksamheten i framtiden flytta utomlands om regelverket i andra länder skulle vara bättre anpassat för förvaltning av svenska tjänstepensioner.

Det är därför ytterst angeläget att övergångsregeln införs.

Övergångsregeln innebär att den nuvarande solvensregleringen (Solvens I) kommer att fortsätta gälla under övergångsperioden i kombination med tillsynsverktyget trafikljuset och de Solvens II-anpassade reglerna om företagsstyrning. Sammantaget kommer det att innebära ett gott kundskydd och skapa förutsättningar för effektiv förvaltning av tjänstepensionskapitalet under övergångsperioden.

Tjänstegrupplivförsäkring bör klassas som tjänstepensionsförsäkring

Folksam och KPA Pension beklagar dock att tjänstegrupplivförsäkring, TGL, i propositionen inte klassas som tjänstepensionsförsäkring. Enligt propositionen ska tjänstepension definieras i enlighet med FI:s årsredovisningsföreskrift. Enligt den föreskriften är TGL en övrig livförsäkring. Enligt vår mening har TGL anknytning till anställning och bör därför klassas som en tjänstepension. Vår slutsats delas av tjänstepensionsföretagsutredningen.

Allt riskkapital i bolaget bör få tillgodoräknas vid beräkning av solvens

Försäkringsföretag som både har tjänstepensions- och övrig livverksamhet får enligt propositionen använda sig av ovan nämnda övergångsregel. Regeln innebär att ett sådant företag får tillämpa äldre regler (Solvens I) för tjänstepensionsdelen under en fyraårsperiod och nya regler (Solvens II) för den övriga delen. Detta i avvaktan på att det nya tjänstepensionsregelverk ska beslutas.

Enligt regeringens propositionen får emellertid, vilket Folksam och KPA Pension beklagar, ett sådant bolag inte ta med överskott (eget kapital) från tjänstepensionsdelen när bolagets samlade solvens ska beräknas. Detta trots att överskottet från tjänstepensionsdelen juridiskt utgör riskkapital som får användas för förlusttäckning i hela bolaget, inklusive den övriga livförsäkringsverksamheten.

Det i propositionen föreslagna solvensmåttet kommer inte ge en rättvisande bild av bolagets finansiella styrka. Förslaget ger dessutom Finansinspektionen mycket starka ingripandemöjligheter mot företag som inte uppfyller det föreslagna måttet (t.ex. möjlighet att dra in tillstånd), detta även mot bolag som de facto är solventa.

Folksam och KPA pension önskar att allt riskkapital i bolaget, även det som härrör från tjänstepensionsverksamheten, ska få tillgodoräknas när solvensen i bolaget ska beräknas.

För ytterligare information:

Mojtaba Ghodsi, Public Affairsansvarig, 0702- 407 815

)