KPA Pension fortsätter att investera i infrastruktur

KPA Pension investerar 38 miljoner euro i EQT:s fjärde infrastrukturfond som totalt reser 9 miljarder euro. Investeringen bidrar till att diversifiera portföljen genom att fortsätta fokusera på infrastruktur.

Behovet av infrastrukturinvesteringar i Europa och Nordamerika förväntas öka kraftigt framöver till följd av ökad befolkning, urbanisering och att det under lång tid har underinvesterats i infrastruktur. EQT:s fjärde infrastrukturfond (EQT Infrastructure IV) kommer att fokusera på energi, transport och logistik, miljö, telekom och social infrastruktur i dessa regioner.

För KPA Pension bidrar investeringen till den fortsatta diversifieringen av portföljerna genom ökad exponering mot infrastruktursektorn. Den är ett ytterligare steg i strategin att investera i tillgångar som ger god riskspridning med en hög riskjusterad avkastning samt låg korrelation med aktiemarknaden.

Förutom KPA Pensions investering Inom Folksamgruppen investerade även, förutom, Folksam Liv 32 miljoner euro.