Stabil utveckling för KPA Pension

Idag publicerar KPA Pension, en del av Folksamgruppen, resultatet efter årets tredje kvartal 2019. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring ökade till 14 495 miljoner kronor och avkastningen uppgick till 9,6 procent.

Förutom att KPA Pension årligen, som förvalsbolag inom premiebestämd pension, får många nya kunder fortsätter antalet kunder som väljer att lämna KPA Pension att minska. Det förvaltade kapitalet ökade till 200 096 (180 409) miljoner kronor. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 9 752 (12 871), som gynnades av den goda avkastningen och ett positivt kassaflöde men påverkades samtidigt av högra försäkringstekniska avsättningar.

Liksom för resten av Folksamgruppen är hållbarhet en hörnsten i vår verksamhet och vi ska vara det ledande pensionsbolaget inom trygga och hållbara investeringar. Ett viktigt initiativ under perioden var den nya alliansen FN:s Net-Zero Asset Owner Alliance, där vi tillsammans med några av världens största pensions- och försäkringsbolag, som gemensamt förvaltar 24 000 miljarder kronor, åtog oss att investeringsportföljerna ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050.

 

Andra väsentliga händelser:

  • KPA Pension förvärvade fastigheten Brädstapeln 16 på Kungsholmen i Stockholm för 4,3 miljarder koronor. Det är det tredje största fastighetsförvärvet i Sverige genom tiderna.

  • Efter periodens utgång, den 10 oktober, blev KPA Pension finansbranschens första hbtq-certifierade bolag. Målet med certifieringen är att ge alla anställda i verksamheten en ökad kunskap om hbtq-frågor, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer.

Läs Folksamgruppens delårsöversikt efter årets tredje kvartal