KPA Pension fortsätter att öka kundernas avkastning

KPA Pension har under året som gått stärkt sin finansiella ställning ytterligare. Premieinkomsten för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB ökade till 18 613 (17 381) miljoner kronor och totalavkastningen ökade till 13,7 (4,8) procent.

Camilla Larsson, vd för KPA Pension, kommenterar helåret 2021:
– Under pandemin, som glädjande nog ser ut att minska sitt grepp om samhället, har våra kunder stått i frontlinjen. Det är därför extra roligt att vi genom en hållbar och ansvarsfull förvaltning kan ge dem en så pass god avkastning på deras pensionspengar under året som gått. Vi har också säkerställt att våra kunder även fortsättningsvis har marknadens lägsta avgifter genom att vi infört en maxavgift på 300 kronor per år inom premiebestämd traditionell försäkring.

KPA Pension har haft en positiv finansiell utveckling under året och kan visa upp starka nyckeltal på flera områden.

Nyckeltal för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB, med föregående år inom parentes:

  • Premieinkomsten ökade till 18 613 (17 381) Mkr.
  • Totalavkastningen ökade till 13,7 (4,8) procent.
  • Avkastningsränta, förmånsbestämd, uppgick till 7,2 (3,4) procent.
  • Avkastningsränta, premiebestämd, uppgick till 14,6 (5,1) procent.
  • Förvaltat kapital uppnådde 264 049 (223 364) Mkr.
  • Solvensgraden uppgick till 204 (172) procent.

Händelser under fjärde kvartalet

  • KPA Pension förvärvade tre fastigheter i centrala Stockholm för 2,14 Mdr kr
  • Rekordhöga siffror på nöjdhet bland individkunder (79% ger betyg 4 eller 5 på en skala 1-5 på frågan: ”Totalt sett är jag mycket nöjd med KPA Pension”)
  • Parterna har kommit överens om ett nytt pensionsavtal (AKAP-KR) som från 1 januari 2023 kommer ge anställda i kommun och region högre pensioner och ett intjänade under hela yrkeslivet

Omvandling av KPA Pensionsförsäkring AB till KPA Tjänstepensionsförsäkring AB har godkänts av Finansinspektionen.

Koldioxidavtrycket fortsätter minska

Som en del av KPA Pensions arbete i Nettonollalliansen rapporteras hållbarhetsdata kvartalsvis. Både koldioxidutsläppet i den egna verksamheten och koldioxidavtrycket i aktieportföljen fortsätter att minska.

Klimatindikator

2021

2020

2019

2018

Koldioxidutsläpp (CO2e) i egen verksamhet 1) 40 44,6 65 104
Energiförbrukning i fastigheter, normalårskorrigeras (kWh/kvm) 96,5 101,6 3) 109,5 113
Koldioxidavtrycket i aktieportföljen. Koldioxid intensitet, viktat medeltal, ton CO2e/mkr 2) 5,3 7,1 7,6 10,9

1) Majoriteten av utsläppskällorna uppdateras kvartalsvis.

2) Nyckeltalen visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens växthusgasutsläpp ser ut. Observera att måttet inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan. Beräkningarna är inte heltäckande och omfattar inte heller alla indirekta utsläpp. Beräkningen av aktieportföljen är baserad på senast tillgängliga data från MSCI och omfattarutsläpp motsvarande scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Mätningen omfattar alla noterade svenska och utländska bolag i aktieportföljen. Beräkning grundas på data i USD vilket påverkar redovisade resultat i SEK.

3) Nedgången beror till stor del på förvärv av fastigheten Pelaren samt energiinvesteringar och energiåtgärder under året.