Inkomstbasbeloppet påverkar pensionskostnaderna för kommuner och regioner

Inkomstbasbeloppet är en viktig parameter för våra tjänstepensioner. Det fungerar bland annat som en gräns och ett intjänandetak inom pensionsavtalen AKAP-KR, KAP-KL och PFA.

Regeringen har nu fastställt inkomstbasbeloppet, IBB, till 76 200 kronor för 2024 (74 300 kronor för 2023). Det nya inkomstbasbeloppet innebär en ökning med 2,56 %. Inkomstbasbeloppet är en viktig parameter för tjänstepensionen. För lönedelar över 7,5 IBB, idag cirka 46 400 kronor/månad görs högre avsättningar för AKAP-KR och KAP-KL.

Mindre ökning av inkomstbasbeloppet än man förutspådde

Ökningen av inkomstbasbeloppet för 2024 blev 1,57 % lägre än SKRs prognosantagande i augusti (77 400 kr). Lägre inkomstbasbelopp ger högre pensioner/pensionsavsättningar och pensionskostnader.

Inkomstindexet ligger till grund för regeringens beslut om inkomstbasbeloppet. Som en förklaring till ett lägre inomstindex, skriver Pensionsmyndigheten i Oktoberprognosen: ”Den främsta anledningen till att förändringen av inkomstpensionen är lägre än föregående prognos är att antalet personer med pensionsgrundande inkomster har ökat, framförallt för yngre och utrikes födda, två grupper som oftare har lägre inkomster”.

Kostnadseffekter för 2024

Vid simuleringar på några kommuner och regioner med det fastställda inkomstbasbeloppet för 2024, ser vi att den totala pensionskostnaden kommer att öka med 5-6 % för en kommun jämfört med prognosen i augusti. Motsvarande siffra för en region är 4-5 %.

Ny prognos i december

I decemberberäkningen kommer våra prognoser att innehålla det nya inkomstbasbeloppet för 2024 och SKRs senaste bedömning om utvecklingen. 

Gör egna simuleringar i Nya KPA Direkt

Från mitten av vecka 46 kan du göra utökade simuleringar i Nya KPA Direkt. I dessa simuleringar kan du kan bland annat ändra parametrar som inflation, löneökning och inkomstbasbelopp.

Kom ihåg att simuleringen inte omfattar premier för den förmånsbestämda ålderspensionen. Vi rekommenderar att du avvaktar till decemberprognosen där detta finns med, alternativt att du använder ovanstående uppskattning av den totala pensionskostnaden (5-6 %).

Har du frågor?

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-665 06 80 eller pskuld@kpa.se.