Your occupational pension is important to you

Every year, your employer pays money into a pension savings scheme for you. This is your occupational pension. During your working life this may amount to hundreds of thousands of kronor – a significant part of your future pension.

Occupational pensions vary depending on which sector people work in. This is because occupational pensions stem from agreements between employers and trade unions.  The occupational pension agreement for you as a municipal or county council employee is called AKAP-KL or KAP-KL. It is AKAP-KL if you were born in 1986 or later and KAP-KL if you were born before 1986. The agreements include a number of benefits which provide security for you and for your family.

If you are covered by AKAP-KL, you may have the right to

  • A premium-based occupational pension
  • A pension for your family if you die

If you are covered by KAP-KL, you may have the right to

  • A premium-based occupational pension
  • A defined benefit old age pension
  • Pension for your family if you die

You may also have an occupational pension in accordance with older pension regulations or be part of a group with a special pension agreement.

Premium-based occupational pensions – for all

All municipal and county council employees have the right to a premium-based occupational pension. 

If you are covered by AKAP-KL, your employer pays in an amount equivalent to 4.5 % of your salary towards your occupational pension. If you have a salary over 7.5 income base amounts, the amount is 30 % of the salary which exceeds 7. 5 income base amounts up to 30 income base amounts.

If you are covered by KAP-KL, from your 21st birthday onwards your employer pays in an amount equivalent to 4.5 % of your salary towards your occupational pension. For a salary over 30 income base amounts, no premium is paid.

Defined benefit old age pension – if you are covered by KAP-KL and have a higher salary

For those of you who have a higher salary, there is also a defined benefit old age pension. This guarantees you a pension equivalent to a certain percentage of your final salary when you reach retirement age. You start to earn a defined benefit old age pension from the age of 28 and it applies to the part of your salary which exceeds 7.5 income base amounts.

KPA Pension is the default

KPA Pension is the so-called default alternative for managing this part of your occupational pension. This means that your union and employer have agreed to invest your occupational pension with us in traditional pension insurance with guaranteed repayment if you do not choose something else. This is a secure savings alternative which gives you a guaranteed pension amount. While waiting for your pension, your money is safely invested in interest-bearing securities and in sound, profitable companies which fulfil our ethical requirements and help achieve a sustainable future

Tjänstepensionen är viktig för dig

Din arbetsgivare betalar varje år in pengar till ett pensionssparande för dig. Det är din tjänstepension. Under ditt yrkesliv kan det bli hundratusentals kronor, en betydande del av din framtida pension.

Din tjänstepension ser olika ut beroende på inom vilken sektor du arbetar. Det beror på att tjänstepensioner kommit till genom avtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden. Tjänstepensionsavtalet för dig som är kommun- och regionanställd heter AKAP-KL eller KAP-KL. AKAP-KL gäller för dig som är född 1986 och senare, om du är född före 1986 gäller KAP-KL. Avtalen innehåller flera förmåner som är en trygghet både för dig och för din familj.

Du som omfattas av AKAP-KL kan ha rätt till

  • Premiebestämd tjänstepension
  • Pension till din familj om du dör

Du som omfattas av KAP-KL kan ha rätt till            

  • Premiebestämd tjänstepension
  • Förmånsbestämd tjänstepension
  • Pension till din familj om du dör

Du kan även ha tjänstepension enligt äldre pensionsbestämmelser eller tillhöra en grupp som har särskild avtalspension.

Premiebestämd tjänstepension – till alla

Alla som är anställa inom kommun och region har rätt till den premiebestämda tjänstepensionen. 

Om du omfattas av AKAP-KL betalar din arbetsgivare in en summa som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension. Om du har lön över 7,5 inkomstbasbelopp är summan istället 30 procent av den som lön som överstiger 7, 5  inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp 

Om du omfattas av KAP-KL betalar din arbetsgivare från du fyllt 21 år in en summa som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension. På lön över 30 inkomstbasbelopp  betalas ingen premie.

Förmånsbestämd ålderspension – till dig som omfattas av KAP-KL och har högre lön

För dig som har högre lön finns även en förmånsbestämd ålderspension. Den garanterar dig en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. Den förmånsbestämda ålderspensionen börjar du tjäna in från 28 års ålder och den gäller den del av din lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

KPA Pension är förvalsalternativ

KPA Pension är det så kallade förvalsalternativet för den här delen av din tjänstepension. Det innebär att fack och arbetsgivare kommit överens om att placera din tjänstepension hos oss i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd om du inte gör ett annat val. Det är ett tryggt sparalternativ som ger dig ett garanterat pensionsbelopp. I väntan på pensionen placeras dina pengar tryggt i räntebärande värdepapper och i sunda och lönsamma företag som uppfyller våra etiska kriterier och bidrar till en hållbar framtid.