حقوق بازنشستگی بازماندگان Efterlevandeskydd - امنیت و آسایش برای خانواده شما

حقوق بازنشستگی اشتغال شما تنها برای خود شما نیست. شما از مزایای حفاظتی دیگری نیز برخوردار هستید که در صورت فوت شما می تواند به خانواده شما کمک کند.

برخی از بخش های حقوق بازنشستگی بازماندگان efterlevandeskyddet همیشه وجود دارد در حالی که داشتن دیگر بخش ها داوطلبانه است. بخش های زیر تشکیل دهنده مزایای حفاظتی حقوق بازنشستگی بازماندگان هستند:

  • حقوق بازنشستگی بازماندگان. اگر شما فوت کنید، کارفرمای شما حقوق بازنشستگی را به خانواده شما پرداخت می کند.
  •  مزایای حفاظت بازپرداخت Återbetalningsskydd. اگر شما فوت کنید، سرمایه پس انداز شده بازنشستگی شما به خانواده شما پرداخت می شود.
  •  بیمه گروهی حقوق بازنشستگی اشتغال Tjänstegrupplivförsäkring. اگر شما پیش از سن 67 سالگی فوت کنید، یک مبلغ یکباره به خانواده شما پرداخت می شود. در بیمه گروهی حقوق بازنشستگی اشتغال یک مبلغ پایه، یک مبلغ فرزند و یک کمک هزینه خاکسپاری نیز وجود دارد.

Efterlevandeskydd – en trygghet för familjen

Din tjänstepension är inte bara bra för dig. Du har också flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör.

Vissa delar av efterlevandeskyddet ingår alltid medan andra är frivilliga. Det är de här delarna som utgör efterlevandeskyddet:

  • Efterlevandepension. Din arbetsgivare betalar ut pension till din familj om du dör
  • Återbetalningsskydd. Ditt insparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör
  • Tjänstegrupplivförsäkring. Om du avlider före 67 års ålder betalas ett engångsbelopp ut till din familj. I tjänstegrupplivförsäkringen ingår grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp