بازنشسته شدن

در سوئد سن معینی برای بازنشستگی وجود ندارد. شما خودتان می توانید در چارچوب برخی مرزهای سنی تصمیم بگیرید که چه هنگام بازنشسته شوید. هر چه دیرتر بازنشسته شوید حقوق بازنشستگی شما بیشتر خواهد بود. این بدان دلیل است که در صورتی که سال های بیشتری کار کنید، فرصت بیشتری خواهید داشت تا پول بیشتری برای بازنشستگی خود به دست آورید و سپس آن پول ها برای سال های کوتاه تری که شما بیرون از بازار کار هستید کافی خواهد بود.

شما می توانید تمام و یا بخشی از حقوق بازنشستگی اشتغال خود را از زمانی که سن شما به 61 سالگی تمام می رسد دریافت کنید. اگر در اندیشه بازنشسته شدن هستید، بایستی با کارفرمای خود تماس بگیرید.

شما می توانید از سن 61 سالگی بازنشستگی همگانی خود را دریافت کنید. شما بایستی شخصاً چنین درخواستی را به اداره بازنشستگی ارائه دهید.

Gå i pension

Vi har ingen fastställd pensionsålder i Sverige. Inom vissa gränser kan du själv välja när du vill gå i pension. Ju senare du väljer att gå i pension, desto högre pension får du. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar under de extra åren och att de pengarna ska räcka till färre år då du är utanför arbetsmarknaden.

Du kan ta ut din tjänstepension, helt eller delvis tidigast från det du fyllt 61 år. Om du funderar över att gå i pension ska du ta kontakt med din arbetsgivare.

Du kan ta ut din allmänna pension tidigast från 61 års ålder. Du måste själv ansöka om uttag hos Pensionsmyndigheten.