ما یک شرکت بازنشستگی هستیم برای کمون ها و شوراهای استان

شرکت بازنشستگی ک پ آ ، یک شرکت بزرگ بازنشستگی در بخش کمون هاست. به ما اعتماد شده است تا ما پس انداز بازنشستگی بیش از یک میلیون نفر را اداره کنیم.

هنگامی که شرکت ما در سال 1922 تشکیل شد ما 400 نفر بیمه شده در یازده شهر داشتیم. فعالیت های ما از آن زمان تا کنون چندین و چند برابر شده است. امروز ما پس اندازهای بازنشستگی تقریباً یک میلیون نفر کارکنان کمون ها و شوراهای استان را بر عهده داریم و امور اداری بازنشستگی را برای 80 درصد از کمون ها و همگی شوراهای استان در سوئد را بر عهده داریم.

ما اعتقادی به پول درآوردن های سریع نداریم، بلکه پیوسته کارهای ما دراز مدت است. از اینرو ما پول های پس انداز بازنشستگی را به گونه ای سرمایه گذاری می کنیم که بتواند سود خوب و درازمدتی ایجاد کند.

شرکت بیمه فولکسام 60 درصد و "سازمان کمون ها و شوراهای استان سوئد" نیز 40 درصد از مالکیت ما را در اختیار دارند.

یک آینده پایدار برای انسان ها و محیط زیست

چهره و موضعگیری اخلاقی ما یک ستون بنیادی در فعالیت ماست. این بدان معناست که ما صرفاً بر اساس دیدگاه های اقتصادی شرکت ها تصمیم گیری و اقدام نمی کنیم، بلکه مسئولیت همه جانبه ای برای سرمایه گذاری های خود نیز می پذیریم. سرمایه گذاری های ما پیوسته بر مبنای موازین سرمایه گذاری های اخلاقی ما صورت می گیرد.

سرمایه گذاری های اخلاقی

قدرت فراوانی در پول های بازنشستگی نهفته است. برای نمونه شما می توانید از طریق انتخاب پس انداز اخلاقی، وضعیت حقوق بشر و محیط زیست را بهتر کنید.

اگر نزد ما پس انداز کنید، پول های بازنشستگی شما بر اساس موازین روشنی سرمایه گذاری خواهند شد. ما از دو روش استفاده می کنیم:

  • ما بر روی شرکت ها اثر می نهیم تا آنها بهتر شوند. ما می توانیم از طریق سرمایه گذاری های خود فعالانه بر شرکت ها اثر نهیم تا آنها مسئولیت بیشتری برای محیط زیست و حقوق بشر بپذیرند. یک نمونه آنست که ما به عنوان مالک، شرکت ها را ترغیب می کنیم تا تولید انرژی خود را از سوخت های فسیلی به سوخت های قابل جایگزین تغییر دهند. نمونه دیگر کوشش در راستای برابری زنان و مردان و بهبود شرایط بنیادی کاری است. ما کوشش می کنیم تا در راستای بهبود حقوق بشر و محیط زیست و علیه فساد نیز بر شرکت ها اثر نهیم.
  • ما از برخی گونه های سرمایه گذاری کاملاً صرفنظر می کنیم.  ما در برخی بخش های اقتصادی و برخی شرکت ها اصلاً سرمایه گذاری نمی کنیم، حتی اگر دیگر فعالیت های آنها در راستای محیط زیست و شرایط محیط کاری باشد. اگر فعالیت این شرکت ها بر خلاف ارزش های اخلاقی باشد و به انسان ها و محیط زیست آسیب وارد کند ما از این شرکت ها صرفنظر می کنیم، برای نمونه صنایع تولید جنگ افزار، دخانیات، قمار و الکل.

 

 

Vi är pensionsbolaget för kommun och region

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget i kommunsektorn. Vi har fått förtroendet att ta hand om pensionen för över en miljon människor.

När vi bildades 1922 hade vi 400 försäkrade personer i elva städer. Sedan dess har vår verksamhet mångdubblats. Vi har idag hand om pensionen för cirka en miljon kommun- och regionanställda, och vi sköter pensionsadministrationen för 80 procent av Sveriges kommuner och för samtliga regioner.

Vi tror inte på snabba klipp, utan arbetar alltid på längre sikt. Därför placerar vi pensionspengar för att de ska ge långsiktigt god avkastning.

Vi ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Sveriges Kommuner och Regioner.

En hållbar framtid för människa och miljö

Vår etiska profil är en hörnsten i verksamheten. Det innebär att vi inte enbart utgår från ett företagsekonomiskt perspektiv, utan även att vi tar ett helhetsansvar för våra placeringar. De placeras alltid enligt våra etiska placeringskriterier.

Idag förvaltar vi cirka 85 miljarder kronor. Det ger oss en möjlighet att långsiktigt påverka samhället. Vi arbetar för en hållbar framtid på flera sätt, bland annat genom våra etiska placeringar och genom vårt arbete med socialt ansvarstagande. Vi arbetar också med att företagen som vi investerar i ska ta sitt ansvar för människa och miljö.

Etiska placeringar

Pensionspengar har stor makt att påverka. De kan till exempel bidra till att förbättra mänskliga rättigheter och miljö genom att förvaltas etiskt.

  • Vi påverkar företagen att bli bättre. Vi kan genom våra placeringar aktivt påverka företagen att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter. Ett exempel är att som ägare uppmuntra företag att ändra sin energiproduktion från fossila bränslen till förnybar energi. Andra exempel är att verka för jämställdhet och grundläggande arbetsrättsliga frågor. Vi arbetar för att påverka företagen inom områdena mänskliga rättigheter, miljö och korruption.
  • Vi säger helt nej till vissa typer av verksamheter. Vissa branscher och företag utesluts från investeringar oavsett hur bra deras miljöarbete och arbetsmiljö är. De utesluts när deras verksamhet står i strid med etiska värderingar och skadar människa och miljö, exempelvis vapen-, tobaks-, spel- och alkoholindustrin.