Podstawą zaopatrzenia emerytalnego jest emerytura powszechna

Emerytura powszechna jest tą częścią emerytury, która pochodzi z kasy państwowej. Jest to także największa część emerytury. Zarządza nią Urząd Emerytalny (Pensionsmyndigheten), który każdego roku przekazuje tobie informacje w pomarańczowej kopercie.

Gdy tylko zaczniesz zarabiać i płacić podatek, odkładasz również składki na emeryturę powszechną. Ma to również miejsce gdy studiujesz, jesteś na urlopie rodzicielskim albo pobierasz zasiłek chorobowy lub podobny. Twój pracodawca płaci corocznie 18,5 procent wynagrodzenia na poczet emerytury powszechnej, która stanowi największą część twojej emerytury.

Im więcej zarabiasz i im dłużej pracujesz, tym większa będzie twoja emerytura powszechna.

Na emeryturę powszechną może się składać

  • emerytura zależna od zarobków
  • emerytura premiowa
  • emerytura gwarantowana
Emerytura zależna od zarobków

Co roku wpłaca się 16 procent twojego wynagrodzenia na poczet emerytury zależnej od zarobków. Emerytura ta jest główną częścią emerytury powszechnej i stanowi podstawę całego systemu emerytalnego. Na lokatę emerytury pracowniczej nie masz żadnego wpływu.

Emerytura premiowa z funduszy otwartych

Co roku wpłaca się 2,5 procent twojego wynagrodzenia na poczet emerytury premiowej. Emerytura ta jest częścią emerytury powszechnej, przy czym decyzja o przekazaniu tej części do wybranego funduszu, np. do etycznych funduszy KPA, należy do ciebie.

Emerytura gwarantowana

Emerytura gwarantowana stanowi podstawowe zabezpieczenie dla tych osób, które w swoim życiu miały małe lub żadne wynagrodzenie za pracę. Dlatego ta emerytura należy się tylko niektórym osobom.

Pensionsmyndigheten (Urząd Emerytalny)

 

Allmän pension är grunden

Den allmänna pensionen är den statliga delen av din pension. Det är också den största delen. Den allmänna pensionen hanteras av Pensionsmyndigheten, som varje år skickar pensionsinformation till dig i ett orange kuvert.

Så snart du har en inkomst och börjar betala skatt börjar du också tjäna in till den allmänna pensionen. Du gör det även när du studerar, är föräldraledig eller har sjuk- eller aktivitetsersättning. Varje år betalar din arbetsgivare in motsvarande 18,5 procent av din lön in till den allmänna pensionen, som utgör den största delen av din pension.

Ju mer du tjänar, och ju längre du arbetar, desto högre blir din allmänna pension.

Din allmänna pension kan bestå av:

  • inkomstpension
  • premiepension
  • garantipension
Inkomstpension

Varje år sätts 16 procent av din lön av till inkomstpensionen. Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen och grunden i hela pensionssystemet. Du kan själv inte påverka placeringen av din inkomstpension.

Premiepension

Varje år sätts 2,5 procent av din lön av till premiepensionen. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan placera i fonder, till exempel i de etiska KPA-fonderna.

Garantipension

Garantipensionen är ett grundskydd för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Därför får inte alla garantipension.

Pensionsmyndigheten