Nasza organizacja obsługuje samorządy terytorialne (kommun & region)

KPA Pension jest wiodącą organizacją ubezpieczeniową dla gmin (kommunsektor). Powierzono nam zarządzanie emeryturami dla ponad miljona osób.

W chwili powstania naszej organizacji w 1922 r. mieliśmy 400 ubezpieczonych osób w 11 miatach. Od tego czasu nasza działalność wzrosła wielokrotnie. Obecnie zarządzamy emeryturami około miliona pracowników samorządów terytorialnych (kommun & regioner). Administrujemy emeryturami na zlecenie 80 procent szwedzkich gmin (kommuner) i wszystkich województw (regioner).

Nasza działalność nie zakłada szybkich zysków, pracujemy zawsze długofalowo. Dlatego inwestujemy kapitał emerytalny tak, aby był rentowny na dłuższą metę.

Nasi właściciele to w 60 procentach Folksam a w 40 szwedzkie orany samorządowe (Sveriges Kommuner & Regioner).

Stabilna przyszłość dla ludzi i środowiska

Nasz profil etyczny to podstawa naszej działalności. Oznacza to, że nie uwzględniamy jedynie czynników ekonomicznych, ale przejmujemy całkowitą odpowiedzialność za nasze inwestycje, których dokonujemy zawsze według naszych etycznych reguł inwestycyjnych.

Zarządzamy obecnie kapitałem w wysokości około 85 miliardów koron. Daje to nam możliwość wywierania długofalowego wpływu na społeczeństwo. Pracujemy dla pewnej, zrównoważonej przyszłości na wiele sposobów, m.inn. przez nasze etyczne inwestycje i przez naszą pracę z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności. Dbamy także o to, aby przedsiębiorstwa, w które inwestujemy, brały odpowiedzialność za człowieka i środowisko.

Etyczne inwestycje

Fundusze emerytalne mogą wywierać silny wpływ. Dzięki etycznemu zarządzaniu mogą np. przyczyniać się do polepszenia praw człowieka i środowiska.

Inwestujemy twoje pieniądze emerytalne zgodnie z wyraźnymi kryteriami inwestycyjnymi. Stosujemy przy tym dwie metody:

  • Wywieramy pozytywny wpływ na przedsiębiorstwa. Poprzez nasze inwestycje możemy aktywnie wpływać na przedsiębiorstwa aby brały odpowiedzialność za środowisko naturalne i prawa człowieka. Np. jako właściciele udziałów możemy nakłaniać przedsiębiorstwo, aby zmieniło źródła energii z surowców kopalnych na odnawialne. Innym przykładem może być działanie na rzecz równouprawnienia i zasadniczego prawa pracy. Staramy się wywierać wpływ w zakresie praw człowieka, środowiska naturalnego oraz zwalczania korupcji.
  • Pewne typy działalności spotykają się u nas z odmową. Niektóre branże i przedsiębiorstwa są wyłączone z naszych inwestycji, niezależnie od tego, na ile dobre są ich starania ekologiczne i środowisko pracy. Zostają one wyłączone, jeżeli ich działalność jest sprzeczna z wartościami etycznymi i przynosi szkody ludziom i środowisku, np. przemysł zbrojeniowy, tytoniowy, gier hazardowych oraz spirytusowy.

Vi är pensionsbolaget för kommun och region

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget i kommunsektorn. Vi har fått förtroendet att ta hand om pensionen för över en miljon människor.

När vi bildades 1922 hade vi 400 försäkrade personer i elva städer. Sedan dess har vår verksamhet mångdubblats. Vi har idag hand om pensionen för cirka en miljon kommun- och regionanställda, och vi sköter pensionsadministrationen för 80 procent av Sveriges kommuner och för samtliga regioner.

Vi tror inte på snabba klipp, utan arbetar alltid på längre sikt. Därför placerar vi pensionspengar för att de ska ge långsiktigt god avkastning.

Vi ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Sveriges Kommuner och Regioner.

En hållbar framtid för människa och miljö

Vår etiska profil är en hörnsten i verksamheten. Det innebär att vi inte enbart utgår från ett företagsekonomiskt perspektiv, utan även att vi tar ett helhetsansvar för våra placeringar. De placeras alltid enligt våra etiska placeringskriterier.

Idag förvaltar vi cirka 85 miljarder kronor. Det ger oss en möjlighet att långsiktigt påverka samhället. Vi arbetar för en hållbar framtid på flera sätt, bland annat genom våra etiska placeringar och genom vårt arbete med socialt ansvarstagande. Vi arbetar också med att företagen som vi investerar i ska ta sitt ansvar för människa och miljö.

Etiska placeringar

Pensionspengar har stor makt att påverka. De kan till exempel bidra till att förbättra mänskliga rättigheter och miljö genom att förvaltas etiskt.

  • Vi påverkar företagen att bli bättre. Vi kan genom våra placeringar aktivt påverka företagen att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter. Ett exempel är att som ägare uppmuntra företag att ändra sin energiproduktion från fossila bränslen till förnybar energi. Andra exempel är att verka för jämställdhet och grundläggande arbetsrättsliga frågor. Vi arbetar för att påverka företagen inom områdena mänskliga rättigheter, miljö och korruption.
  • Vi säger helt nej till vissa typer av verksamheter. Vissa branscher och företag utesluts från investeringar oavsett hur bra deras miljöarbete och arbetsmiljö är. De utesluts när deras verksamhet står i strid med etiska värderingar och skadar människa och miljö, exempelvis vapen-, tobaks-, spel- och alkoholindustrin.