Fonder

När du sparar i de etiska KPA-fonderna kan du välja mellan tre fonder med olika riskprofil. Nedan beskriver vi varje fond mer ingående. Gemensamt för alla fonderna är att de investerar i svenska och utländska företag som uppfyller våra etiska och miljömässiga placeringskriterier.

Aktuell och historisk avkastning

Här  kan du se aktuell avkastning, hämta faktablad och se historik för KPAs Etiska fonder. 

 KPA-fonderna i korthet
 

KPA Etisk Aktiefond

Aktiefond som i normalfallet placerar 50 % i svenska aktier samt 50% i utländska aktier. Risken i KPA Etisk Aktiefonds klassificeras som medel till hög. Fondens placeringsinriktning är bred i och med att den placerar i aktier i olika regioner/länder och branscher över hela världen, vilket också ger fonden ökad riskspridning.

Att placera i aktiefonder innebär alltid en risk för kurssvängningar på grund av konjunktur-/företagsbedömningar, valuta- och marknadsföreteelser. En spartid på minst 5 år rekommenderas.


 


KPA Etisk Blandfond 2

Blandfond som i normalfallet placerar 33 % i räntor, 33 % i svenska aktier samt 33 % i utländska aktier. Risken i KPA Etisk Blandfond 2 klassificeras som låg till medel. Eftersom blandfonder investerar i både aktier och räntebärande värdepapper balanseras risken. Därför brukar blandfonder ge en måttlig avkastning som passar den som vill ta en begränsad risk.

Att placera i blandfonder innebär alltid en risk för kurssvängningar på grund av konjunktur-, ränte/företagsbedömningar, valuta- och marknadsföreteelser, då fondens aktiedel är stor motiverar även det en rekommenderad spartid på minst 3-5 år.


KPA Etisk Räntefond

Kort räntefond som placerar i svenska räntebärande instrument. Fondens genomsnittliga löptid ska inte överstiga ett år. KPA Etisk Räntefond placerar i svenska räntebärande värdepapper. Den genomsnittliga löptiden för dessa värdepapper får ej överstiga ett år, vilket förväntas ge en stabil och jämn avkastning. Fondens risk klassificeras som mycket låg. Och en spartid på minst 1 år rekommenderas.

 
)