Värdesäkring

Innebär att en pension eller annan ersättning som ska betalas ut, ändras genom en koppling till löne- eller prisutvecklingen. Genom att knyta pensionen till ett index, t ex prisbasbeloppet, höjs pensionsbeloppet över tiden. Det förekommer olika värdesäkringsmodeller för pensioner beroende på om de regleras i lag eller olika avtal. Exempel på en värdesäkrad pension är den intjänade pensionsrätten.

LÄS MER: Basbelopp används för att räkna ut pensionen