gron-avkastning.jpg

Ekonomiska nyckeltal

Här hittar du ekonomiska nyckeltal för vår traditionella pensionsförsäkring och KPA Pensionsförsäkrings verksamhet.

Vi vill också påpeka att våra kunder som sparar i en traditionell pensionsförsäkring alltid får minst det garanterade pensionsbeloppet – med möjlighet till mer.

Läs mer om vår traditionella pensionsförsäkring

Årsbokslut 2015 KPA Pension* 

Totalavkastning:  3,3 %
(1 januari–31 december 2015) 

Solvensgrad:  164 %
(31 december 2015) 

*Resultatet avser KPA Pensionsförsäkring AB 

Solvensgrad 164 %

Det viktigaste måttet på finansiell styrka för ett pensionsbolag är solvensgraden. Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till värdet av de garanterade pensionerna. Vår solvensgrad är hög: 164 procent (2015-12-31). Det betyder att vi har 64 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna.

Vår starka solvens skapar förutsättningar för en god avkastning

Mia Liblik, vd KPA Pension


Solvensutveckling 2001-2015

solvens_2001_2015.jpg

 

Så placerar vi dina pengar

En stark solvens gör att vi kan ha större investeringar med risk, exempelvis aktier. Vår fördelning i placering för vår traditionella pensionsförsäkring ser ut enligt följande 2015-12-31 (uppdateras årsvis).

De här bolagen har vi innehav i

Värdeslag
 Andel
Räntebärande placeringar 57%
Svenska aktier 14%
Utländska aktier 22%
Fastigheter 4%
Alternativa placeringar 3%
TOTALT 100% 


Totalavkastning 2011-2015

Totalavkastningen är avkastningen på de tillgångar som vi investerat våra kunders sparkapital i. Totalavkastning genomsnitt 2011-2015: +7,5 %

Avkastningsränta 3,7 %

Avkastningsräntan är den räntesats som används för att fördela vår avkastning till våra sparare. 
Avkastningsräntan 2015:  +3,7 % (13,4 % för 2014)

 

 
viktiga-paper_RGB.png

Årsredovisningar 2015

Här hittar du årsredovisningarna för 2015 för våra bolag.

Bolagsstyrningsrapporter 2015

Här hittar du rapporter för 2015 för KPA AB samt KPA Pensionsförsäkrings AB.

Äldre bolagsstyrningsrapporter

 

Försäkringstekniska riktlinjer