Vår organisation och företagsledning

Vi arbetar med försäkringar, kapitalförvaltning och pensionsadministration till kommunsektorn i Sverige och tar hand om över en miljon människors tjänstepension.

KPA Pensionsförsäkring AB

KPA-gruppens organisation

 
Verkställande direktörer

Vd KPA AB och KPA Pensionsförsäkring AB: Britta Bureau
Vd KPA Livförsäkring: Mia Liblik
Tf vd pensionsservice AB: Inge Bäckström

 
Ägarskap

Vi ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Sveriges Kommuner och Landsting. Ägarskapet gör att vi delar många gemensamma funktioner med Folksam, till exempel kapitalförvaltning och ansvarsfullt ägande. De gemensamma funktionerna är en del av vår hållbarhetsorganisation och är formellt underställda KPA Pensions företagsledning. Det arbete Folksam gör för hållbarhet är med andra ord även en del av KPA Pensions hållbarhetsarbete.

Vår affärsidé

KPA Pension erbjuder kundanpassade pensions- och försäkringslösningar främst till kommunsektorn. Vi kombinerar trygga pensioner med etiska placeringar.

Företagsledning

Britta Bureau

 

Britta Bureau, vd KPA AB
och vd KPA Pensionsförsäkring AB
Kmmer närmast från Nordea Liv & Pension där hon varit vd sedan 2004. Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

 

 

 Inge Bäckström  

Inge Bäckström, affärsområde Arbetsgivare och Försäljning
Mer än 30 års bred erfarenhet från pension- och försäkringsbranschen genom arbete i Skandia, Thule och KPA Pension. Ansvarsområden inom försäljning, marknad, affärsutveckling, marknads- och omvärldsanalys samt affärsområdeschef för individmarknad och för konsult- och tilläggstjänster. Tf vd i KPA Pensionsservice. Född 1956.

 

 Jeanette Almér, Verksamhetsområde Affärsutveckling

Jeanette Almér, verksamhetsområde Affärsutveckling
Nationalekonom, Stockholms Universitet. Bred erfarenhet från finansbranschen och strategiska utvecklingsfrågor. Bland annat arbetat i olika affärsutvecklingsnära roller på SPP och Handelsbanken och som managementkonsult på Capgemini Consulting. Född 1973.

 Johan Sjöström, Affärsområde Individ och Marknad

Johan Sjöström, affärsområde Individ och Marknad
Civilekonom med påbyggnad från magisterprogram i försäkring, Uppsala Universitet. 25 års erfarenhet från liv- och sakförsäkringsverksamhet med inriktning på affärs- och marknadsutveckling. Sedan 10 år ledamot i European Association of Public Sector Pension Institutions. Född 1968.

 Bent Malmsjö

Bent Malmsjö, chefaktuarie 
Utbildning i matematik och matematisk statistik. Har bred erfarenhet från olika aktuariella roller på AFA Försäkring, Folksam och 14 år på Skandia bland annat som chefaktuarie. Född 1969.

 
 

Adjungerande

 
 Camilla Ankelstam, IT Liv & Pension Camilla Ankelstam, IT Liv & Pension 
Ekonomisk utbildning. Erfarenhet från finans- och försäkringsbranschen både inom IT- och ekonomiområdet. Har bland annat arbetat hos SEB Trygg Liv, KPA Pension och Folksam i olika ledarroller. Född 1972.
 Ninni Wibeck, Liv- och Pensionsservice


Ninni Wibeck, Liv- och Pensionsservice 
Civilekonom. Har arbetat i kommunal sektor och verkat som konsult i olika branscher. Erfarenhet inom försäkring, pension och IT bland annat genom olika ledarroller i KPA Pension och i Folksam. Född 1973.

Styrelse KPA AB

ORDFÖRANDE

Jens Henriksson, koncernchef Folksam

 
VICE ORDFÖRANDE

Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

 
LEDAMÖTER

Anders Knape, Sveriges Kommuner och Landsting 
Pia Marions, CFO, Folksam

Elisabeth Sasse, chef Ao Partner, Folksam
Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting
Pia Carlsson Törnqvist, chef Kommunikation, Folksam
Lena Dahl, Sveriges Kommuner och Landsting, adjungerad

Lenita Granlund, Sveriges Kommunalarbetarförbund, adjungerad
Christer Romilson, OFR, adjungerad
Ann-Charlotte Tollqvist, arbetstagarrepresentant, FTF KPA

Susanna Järnek, arbetstagarrepresentant, Akademikerföreningen Folksam, suppleant
Thomas Månsson, arbetstagarrepresentant FTF KPA, suppleant

Ersättningspolicy

Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under Finansinspektionens tillsyn ha en ersättningspolicy som omfattar alla anställda.

Riktlinjerna omfattar medarbetare verksamma inom KPA Pension. Policyerna utgår från bolagets grundläggande värderingar och ska stödja och styra mot övergripande mål och strategier.

KPA Livförsäkring AB Ersättningspolicy 2015

KPA Pensionsförsäkring AB Ersättningspolicy 2015

Pensionsvalet PV

Pensionsvalet PV är en bifirma till KPA Pensionsservice AB. För arbetsgivarnas räkning informerar och administrerar Pensionsvalet PV de anställdas individuella pensionsval. De skickar ut valmaterial och tar emot och förmedlar premier till valda bolag. Pensionsvalet PV hanterar pensionsavtalen KAP-KL, PA-KFS och AIP.

Pensionsvalet PV arbetar helt neutralt mot de olika försäkringsbolagen.

 

Relaterade artiklar

KPA-pension-50-tal.jpg

Vår historia

Vår historia startade för över 90 år sedan med Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa (SKP). Vid den tiden hade vi 400 försäkrade personer i elva städer.

Läs mer

Ingen bonus till ledningen

I KPA Pension finns inga bonus- system eller andra rörliga ersättningar till företagsledningen. Vi röstar även regelbundet mot oskäliga belöningssystem i de bolagsstämmor som vi medverkar i.

blomslinga-2_2_RGB.png