Prisbasbelopp

Motsvarar 44 500 kr år 2015. Ett belopp som regleras i lagen om allmän försäkring. Används bl a när man räknar ut olika slags ersättningar. Prisbasbeloppet bestäms årligen av regeringen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex. Före 1999 användes uttrycket basbelopp. Se även basbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.