Prisbasbelopp

Används bland annat för att räkna ut olika slags ersättningar. Det regleras i lagen om allmän försäkring och bestäms årligen av regeringen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex. Före 1999 användes uttrycket basbelopp. Se även basbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kr.