Nyckeltal

Här hittar du ekonomiska nyckeltal för vår traditionella pensionsförsäkring och KPA Tjänstepensionsförsäkrings verksamhet.

Våra kunder som sparar i en traditionell försäkring får alltid minst det garanterade pensionsbeloppet – med möjlighet till mer.

Läs mer om vår traditionella pensionsförsäkring

Ekonomiska nyckeltal

 

Jan-sep 2023

Jan-sep 2022

2022

2021

Premieinkomst, (Mkr) 21 084 15 815 19 464 18 613
Totalavkastning (%) 3,3 -11,6 -7,8 13,7
Avkastningsränta (%) förmånsbestämd 0,8 -11,3 -7,6 7,2
Avkastningsränta (%) premiebestämd spartid (50 år och yngre) 4,8 -11,6 -7,3 14,6
Avkastningsränta (%) premiebestämd utbetalningstid (60 år och äldre) 1,8 -11,7 -7,8 14,6
 

Sep 2023

Sep 2022

Dec 2022

Dec 2021

Förvaltat kapital (Mkr) 276 376 243 971 253 412 264 049
Solvensgrad (%) 243 229 234 204

Hög solvensgrad visar på finansiell styrka

För ett pensionsbolag är solvensgrad det viktigaste måttet på finansiell styrka. Vår solvensgrad är hög, 243 procent. Det betyder att vi har 143 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna.

Så placerar vi våra kunders pengar

En stark solvens gör att vi kan ha större investeringar med risk, exempelvis aktier. 

I de här bolagen har vi innehav

I tabellen ser du hur kapitalet i den traditionella försäkringen placeras (2022-12-31):

Värdeslag

Andel (%)

Räntebärande värdepapper 32
Svenska och utländska aktier 43
Fastigheter 11
Alternativa placeringar 14
TOTALT 100

Hållbarhetsdata

Nyckeltalen redovisar utsläpp av växthusgaser från vår egen verksamhet och utsläpp av växthusgaser från våra aktieportföljer. Energiförbrukningen avser de fastigheter KPA Pension äger. Rapporteringen sker kvartalsvis och är en del i vårt arbete i Nettonollalliansen.

Klimatindikator

Jul-sep 2023

Apr-jun 2023

Jan-mar 2023

2022

2021

Koldioxidutsläpp (CO2e) i egen verksamhet 1) 10,4 10,5 12,3 47,6 40
Energiförbrukning i fastigheter, normalårskorrigeras (kWh/kvm) 88,8 88,5 90 92,8 96,5
Koldioxidavtrycket i aktieportföljen. Koldioxid intensitet, viktat medeltal, ton CO2e/mkr 2)

4,0

4,2

5,1

5,5

5,3

1) Majoriteten av utsläppskällorna uppdateras kvartalsvis.
2) Tabellen visar: Koldioxidintensitet, viktat medeltal, ton CO2e/Mkr. Det vill säga portföljens exponering av koldioxidintensiva bolag, där summan av bolagens andel i portföljen (baserat på marknadsvärde) multipliceras med bolagens koldioxidintensitet i förhållande till omsättning. Beräkning grundas på data i USD vilket innebär att valutakursförändringar påverkar redovisade resultat i SEK. 

För mer information, se Folksams Års- och hållbarhetsrapport.