Vårt kvalitetsarbete

Vårt uppdrag är att leverera pensionstjänster och försäkringar till arbetsgivare och anställda. Våra kunder ska kunna lita på att vi levererar det vi lovat, att vi följer lagar och regler och att vi hanterar deras information på ett säkert sätt. För att lyckas måste vår verksamhet genomsyras av hög kvalitet, stort ansvarstagande och att vi lever upp till våra egna och kundernas krav.

Vi har infört ett företagsstyrningssystem tillika kvalitetsledningssystem, för att uppnå en sund och ansvarsfull styrning och ledning av företaget, med regler och rutiner för riskhantering samt intern styrning och kontroll. Det innebär bland annat att vi har infört kontroller i verksamheten som utvärderas löpande.

Vi följer Finansinspektionens föreskrifter för tillståndspliktig verksamhet samt standarden SS-EN ISO 9001:2015 avseende kvalitetsledningssystem.

För att skapa förtroende för vårt kvalitetsarbete har vi följande revisionsintyg (tredjepartsintyg) som kvitton på att vi arbetar strukturerat, systematiskt och har infört olika typer av kontroller och rutiner:  

  • ISO/IEC 27001 – Ledningssystem för informationssäkerhet
  • ISO/IEC 14001 – Ledningssystem för miljö
  • ISAE 3402 – Bestyrkandeintyg, typ 2, för pensionsadministrationstjänster
  • ISAE 3000 – Bestyrkandeintyg, typ 2, för valcentralstjänster

För verksamhetens kritiska processer finns kontinuitetsplaner som testas regelbundet, vilket syftar till att verksamheten ska kunna bedrivas normalt även om allvarliga störningar inträffar.

Vi värnar om den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter och vill att våra kunder ska vara trygga med hur vi hanterar deras personuppgifter.

Läs mer om hur vi hanterar våra kunders personuppgifter