Målområden för hållbarhetsarbetet

Vi har identifierat målområden för hållbarhetsarbetet som utgår ifrån vår affär, där vår möjlighet att påverka är som störst. Det som är viktigast för våra kunder och intressenter har också bidragit till urvalet. Våra målområden är kopplade till 6 av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Agenda2030-1780x1540px.jpgVi bidrar till målen genom att integrera hållbarhet i våra affärer, våra placeringar och hur vi bedriver vår verksamhet. I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa om hur vi arbetar med hållbarhet utifrån mål kopplade till områden som är viktiga för oss, våra kunder och för miljö och klimat.

Läs hållbarhetsredovisningen för 2022 (pdf)

Våra målområden är hälsa, jämställdhet och mångfald, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna, hållbara städer och samhällen samt anständiga arbetsvillkor.

Hälsa

Människors hälsa har en stark koppling till ett hållbart arbetsliv och är en viktig fråga för oss och våra kunder.

Vi främjar hälsa på vår arbetsplats, genom vår hbtqi-certifiering men även genom att ställa krav på våra investeringar.

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig fråga för oss och våra kunder. Den bidrar dessutom till flera dimensioner av hållbar utveckling. Ett jämställt arbetsliv är förutsättningen för jämställda pensioner. Med vår hbtqi-certifiering har vi tagit ställning för mångfald och allas rätt att bemötas utifrån egna villkor. Att vi är en jämställd och inkluderande arbetsplats är också viktigt för att vara en attraktiv och modern arbetsgivare.

Med vår hbtqi-certifiering har vi tagit ställning för mångfald och allas rätt att bemötas utifrån egna villkor. Jämställdhet är också i fokus i vårt påverkansarbete mot de företag vi har ägande i.

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion av varor är en grundförutsättning för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. Vi kan göra skillnad genom våra investeringar, men också genom att ta ansvar i den egna genom hållbara elavtal, genomtänkta kontorsmiljöer och ökad digitalisering.

Störst skillnad gör vi genom våra investeringar där vi kan välja bolag som satsar på omställning men också välja bort bolag som skadar människors hälsa eller miljö. I vår egen verksamhet ställer vi krav på leverantörer och arbetar med resurseffektivisering.

Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är det enskilt största hotet mot vår vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför arbetar vi med att minska klimatavtrycket i våra investeringar och har satt målet att de ska ha nettonollutsläpp till år 2050. Utsläppen från vår egna verksamhet ska ha nettonollutsläpp redan år 2040.

Vi arbetar för att de största utsläpparna i portföljen ska anta vetenskapligt förankrade klimatmål. Vi arbetar också för att främja tillgången på hållbara investeringar.

Hållbara städer och samhällen

Växande städer kan bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem innebär utmaningar för hela samhället. Genom vår satsning på gröna obligationer och omställningsinvesteringar kan vi bidra till projekt som bygger städer och samhällen som är inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Genom vår satsning på gröna obligationer och omställningsinvesteringar bidrar vi till projekt som bygger städer och samhällen som är inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Anständiga arbetsvillkor

Schyssta arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela samhället. Vår affär bygger på kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och därför är arbetsvillkor centralt för vår verksamhet. Alla våra medarbetare omfattas självklart av kollektivavtal och samma krav ställer vi också på våra leverantörer. Vi har också möjlighet att påverka våra investeringar i dessa frågor.

Alla våra medarbetare omfattas självklart av kollektivavtal och samma krav ställer vi också på våra leverantörer.