Alla nyheter

Första kvartalet 2023: KPA Pensions premieinkomster fortsätter att öka

Premieinkomsten för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB ökade under det första kvartalet 2023 till 13 141 (11 320) miljoner kronor vilket är en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period 2022. Solvensgraden uppgår till 234 procent (212 procent) och totalavkastningen var 3,3 procent under den aktuella perioden (-4,5 procent). Under perioden 2013–2022 uppgick den genomsnittliga totalavkastningen till 5,7 procent.

Helåret 2022: KPA Pensions premieinkomster och solvensgrad fortsätter att öka

Premieinkomsten för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB fortsatte att öka och uppgick till 19 464 (18 613) miljoner kronor, en ökning med 5 procent, samtidigt som solvensgraden ökade till 234 (204) procent relativt samma period föregående år. I en marknad som präglats av effekterna från den oroliga utvecklingen i världen redovisar KPA Tjänstepensionsförsäkring en totalavkastning på minus 7,8 procent (13,7 procent). Under perioden 2013 - 2022 uppgick den genomsnittliga totalavkastningen till 5,7 procent.