Alla nyheter

Andra kvartalet 2023: KPA Pensions finansiella ställning stärks ytterligare

Premieinkomsten för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB fortsatte att öka under det andra kvartalet 2023 och uppgick under det första halvåret till 15 202 (13 977) miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med drygt 8 procent jämfört med motsvarande period 2022. Solvensgraden uppgick till 239 procent (229 procent) och totalavkastningen till 4,9 procent under perioden (-10,3 procent). Under åren 2013–2022 uppgick den genomsnittliga totalavkastningen till 5,7 procent.

KPA Pension investerar 394 miljoner kronor i obligation för att öka kunskapen kring trafiksäkerhet i utvecklingsländer

Världsbanken emitterar den första obligationen i sitt slag som bland annat syftar till att finansiera hållbara projekt i utvecklingsländer med inriktning på trafiksäkerhet. Folksamgruppen, där KPA Pension ingår, är ensam investerare i obligationen som bland annat ska bidra till att stötta projekt för att öka kunskapen kring trafiksäkerhet för att förebygga trafikskador i utvecklingsländer. Den kommer dessutom att bidra till projekt inom akutsjukvård och rehabiliteringstjänster för vård efter trafikolyckor.

Första kvartalet 2023: KPA Pensions premieinkomster fortsätter att öka

Premieinkomsten för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB ökade under det första kvartalet 2023 till 13 141 (11 320) miljoner kronor vilket är en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period 2022. Solvensgraden uppgår till 234 procent (212 procent) och totalavkastningen var 3,3 procent under den aktuella perioden (-4,5 procent). Under perioden 2013–2022 uppgick den genomsnittliga totalavkastningen till 5,7 procent.

Helåret 2022: KPA Pensions premieinkomster och solvensgrad fortsätter att öka

Premieinkomsten för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB fortsatte att öka och uppgick till 19 464 (18 613) miljoner kronor, en ökning med 5 procent, samtidigt som solvensgraden ökade till 234 (204) procent relativt samma period föregående år. I en marknad som präglats av effekterna från den oroliga utvecklingen i världen redovisar KPA Tjänstepensionsförsäkring en totalavkastning på minus 7,8 procent (13,7 procent). Under perioden 2013 - 2022 uppgick den genomsnittliga totalavkastningen till 5,7 procent.