Konsolideringspolicy

I pensionsbolag pratar man ofta om kollektiv konsolidering. Det är ett mått som visar relationen mellan de tillgångar som vi förvaltar och våra försäkringsåtaganden. Målet med vår konsolideringspolicy är att skapa långsiktig trygghet för våra kunder.

Kollektiv konsolidering i premiebestämd försäkring

Kollektiv konsolidering i premiebestämd försäkring anger förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade pensionskapital.

Pensionskapitalets avkastning bestäms och tillförs försäkringen månadsvis i efterskott utifrån de fördelningsbara tillgångarnas storlek vid respektive månadsslut. Målet är att konsolideringen ska vara 100 procent och tillåts variera mellan 95-105 procent. Den fördelade avkastningen kommer därmed att variera från månad till månad och kan vara såväl positiv som negativ.

Kollektiv konsolidering i förmånsbestämd försäkring

Förmånsbestämd försäkring med kollektiv överskottsfond

För förmånsbestämd försäkring med kollektiv överskottsfond är den kollektiva konsolideringen skillnaden mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och försäkringsåtagandena till försäkringstagare och försäkrade. Konsolideringsnivån är KPA Tjänstepensionsförsäkrings tillgångar i procent av försäkringsåtagandena.

Kollektiv konsolidering, i form av kollektiv konsolideringsnivå för förmånsbestämd försäkring med kollektiv överskottsfond, kan normalt variera mellan 115 och 170 procent. Försäkringstekniskt överskott används i första hand till indexering enligt försäkrat kollektivavtal och i andra hand till indexering av övriga intjänade pensionsrätter.

Förmånsbestämd försäkring med egen överskottsfond

Kollektiv konsolidering i förmånsbestämd försäkring med egen överskottsfond anger förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade pensionskapital.

Kollektiv konsolidering, i form av kollektiv konsolideringsnivå för förmånsbestämd försäkring med egen överskottsfond är målet är att konsolideringen ska vara 100 procent och tillåts variera mellan 95-105 procent.