Delårsöversikt januari - juni 2017

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, sin delårsöversikt efter årets andra kvartal.

KPA Pension växer starkt på sin marknad och bidrar tydligt till Folksamgruppens premietillväxt. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring uppgick till 12 035 (10 578) miljoner kronor, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. I samband med årsförmedlingen fick KPA Pension 115 000 nya pensionssparare som omfattas av pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL. Det är 12 000 fler än året innan. KPA Pension fattade också beslut om fortsatt plan för flytt av nya arbetsgivarkunder i november till systemet Nya KPA Direkt där kunderna, pensionshandläggare i kommuner och landsting, administrerar de anställdas pensioner.

Läs mer och ladda ner rapporten här