Stark tillväxt för KPA Pension

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, sin delårsöversikt efter årets tredje kvartal.

KPA Pension växer starkt på sin marknad och bidrar tydligt till Folksamgruppens premietillväxt. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring uppgick till 12 469 (10 969) miljoner kronor, vilket är en ökning med 14 procent, jämfört med samma period föregående år. Totalavkastningen uppgick till 3,7 (4,8) procent för perioden och avkastningsräntan var 3,8 (5,0) procent. Samtliga tillgångsslag utvecklas positivt under perioden. Sett över de senaste tio åren 2007-2016 har den årliga genomsnittliga totalavkastningen för KPA Pensionsförsäkring varit 6,7 procent.

Hänt under perioden:

  • Likvidationen av dotterbolaget KPA Pensionstjänst AB är avslutad.
  • KPA Pensions ledning fattade beslut om fortsatt plan för flytt av nya arbetsgivarkunder den första november till systemet Nya KPA Direkt där kunderna, pensionshandläggare i kommuner och landsting, administrerar de anställdas pensioner. Omkring 130 kommunkunder är redan överförda till Nya KPA Direkt.

Hänt efter perioden:

  • Smedjebacken, Lycksele och Norsjö var tre kommuner som under perioden valde KPA Pension till leverantör för pensionsadministration och försäkringslösningar.
  • Tack vare en stark ekonomi sänker KPA Pensionsförsäkring från och med den 1 januari 2018 premien från tre till två procent i en produkt kopplad till den kollektivavtalade tjänstepensionen, den så kallade premiebefrielseförsäkringen. Premiesänkningen berör 900 arbetsgivare i kommuner, landsting och kommunala bolag.

 Läs mer och ladda ner delårsrapporten