Stark utveckling för KPA Pension

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, resultatet för perioden januari till juni 2018. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring ökade och uppgick till 13 081 (12 035) miljoner kronor. Anledningen till den starka utvecklingen är att KPA Pension som förvalsbolag inom premiebestämd pension årligen automatiskt får många nya kunder.

I samband med 2018 års förmedling tillkom 120 000 (115 000) nya pensionssparare som omfattas av pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL. Det försäkringstekniska resultatet gynnades av positivt kassaflöde och uppgick till 8 929 (7 693) miljoner kronor. Förvaltningskostnadsprocenten i KPA Pensionsförsäkring var 0,1 (0,1).

KPA Pensionsförsäkrings solvensgrad vid periodens slut var 172 (168) procent. Det är framför allt det positiva kassaflödet som bidrog till den förbättrade solvensgraden. Solvenskvoten, som vi redovisar med ett kvartals eftersläpning, uppgick till 17,2 (16,2) för KPA Pensionsförsäkring. Totalavkastningen uppgick till 3,0 (2,7) procent för perioden och avkastningsräntan var 3,1 (2,8) procent. Sett över de senaste tio åren 2008–2017 har den årliga genomsnittliga totalavkastningen för KPA Pensionsförsäkring varit 7,5 procent.

 Läs hela rapporten