SKL kompenserar de pensionärer som har fått sänkt tjänstepension

Vissa pensionärer får sänkt tjänstepension under 2018. Nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutat att kompensera de pensionärer som drabbas. I dagsläget vet vi inte när kompensationen kommer att betalas ut.

De som drabbas kommer att få en tillfällig kompensation som motsvarar nivån för 2017. Detaljerna för när kompensationen kommer att betalas ut är ännu inte klara, men vi kommer att uppdatera den här sidan med mer information löpande.

Läs mer på SKL:s hemsida

 

Bakgrund 

Det är inte KPA Pension som sänker din pension

Bakgrunden till att din pension har sänkts hittar du i den överenskommelse som 2002 slöts mellan din arbetsgivares organisation Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ditt fackförbund. KPA Pensions uppgift är att beräkna och betala ut pengarna till ditt bankkonto.

Varför har din pension sänkts?

Orsaken är konstruktionen av tjänstepensionsavtalet PA-KL, som är samordnat med det allmänna pensionssystemet och ursprungligen ingicks när vi hade ATP-systemet. När det nya pensionssystemet infördes och den allmänna pensionen gjordes om behövde tjänstepensionsavtalet anpassas till förändringarna för att inte förlora i värde i förhållande till den allmänna pensionen. Anpassningen skedde genom förhandlingar mellan SKL och fackförbunden.

Såväl den allmänna pensionen som tjänstepensionen räknas om varje år. De beräkningar som görs är mycket komplexa och tar bland annat hänsyn till hur olika index förändras. Till exempel blir tjänstepensionen lägre de år som inflationen är högre än det index som styr den allmänna pensionen. Anpassningen har under de flesta år varit gynnsam för pensionärer, men i år får den alltså motsatt effekt.

Vilka är det som drabbas?

I huvudsak är det personer födda 1937 eller tidigare som omfattas av PA-KL. Men även du som är yngre kan omfattas genom övergångsregler eller att du hade beviljats partiell förtidspension före 1998 och därmed aldrig började omfattas av det senare pensionsavtalen PFA 98 eller KAP-KL.

 

Frågor och svar om sänkt tjänstepension

Vilka pensionärer är det som kan få sänkt pension?

Det är främst de som är född 1937 och tidigare och som omfattas det äldre pensionsavtalet PA-KL.

Den allmänna pensionen höjs dock samtidigt som inkomstskatten sänks för många pensionärer, vilket kan mildra effekten av minskningen eller till och med innebära att den totala pensionen efter skatt blir högre jämfört med 2017. Den enskilde pensionären kan dessutom ha rätt till höjt bostadstillägg vilket ytterligare minskar effekten av sänkt tjänstepension.

Hur kommer det sig att pensionen kan minska?

Orsaken till att du kan få sänkt pension ligger långt bak i tiden och beror på att det gamla tjänstepensionsavtalet PA-KL sitter ihop med den allmänna pensionen. När den allmänna pensionen gjordes om behövde även pensionsavtalet korrigeras. Detta skedde genom förhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden. Denna korrigering innebär att tjänstepensionen anpassades till förändringarna i den allmänna pensionen. Pensionen räknas om varje år och har de flesta år varit gynnsam för pensionären, men i år blir det en negativ effekt och pensionen kan därför bli lägre.

Har detta inträffat tidigare?

Ja, samma sak inträffade 2010, 2011 och 2014. Det som skiljer dessa år jämfört med 2018 är att då minskade även den allmänna pensionen på grund av den så kallade ”bromsen”.

Hur gamla är de pensionärer som omfattas av PA-KL och äldre pensionsavtal?

I huvudsak är det personer födda 1937 eller tidigare som omfattas av PA-KL. Men även yngre kan omfattas genom övergångsregler eller att de hade beviljats partiell förtidspension före 1998 och därmed aldrig började omfattas av det senare pensionsavtalen PFA 98 eller KAP-KL.

Är det bara ålderspensionärer som omfattas?

Nej, även vissa änkor och änklingar som har familjepension enligt PA-KLs äldre bestämmelser eller tidigare gällande pensionsavtal berörs.

Hur många omfattas?

Vår bedömning är att cirka 120 000 pensionärer berörs.

Påverkas alla pensionärer som har pension enligt PA-KL eller äldre pensionsavtal?

Nej, i huvudsak påverkas de som är födda 1937 eller tidigare. Yngre pensionärer i detta avtalsområde påverkas i mindre utsträckning eftersom de också har inkomstpension som samordnas på annat sätt.

Går det att säga något generellt hur mycket pensionen minskas?

Det går inte eftersom varje pension beräknas individuellt.