Fortsatt stark utveckling för KPA Pension under 2018

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, resultatet för 2018. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring ökade hela 23 procent och uppgick till 16 475 (13 378) miljoner kronor.

Som förvalsbolag inom premiebestämd pension får KPA årligen många nya kunder, dessutom har det varit ett minskat antal kunder som valt att lämna KPA Pension.

I samband med 2018 års förmedling tillkom 120 000 (115 000) nya pensionssparare som omfattas av pensionsavtalen KAPKL och AKAP-KL. AKAP-KL har sedan kvartal 3 ändrat från årsförmedling till kvartalsförmedling vilket har gett en effekt på högre premier motsvarande 1,2 miljarder under 2018. Det försäkringstekniska resultatet gynnades av positivt kassaflöde och uppgick till 4 375 (9 172) miljoner kronor.

Förvaltningskostnadsprocenten i KPA Pensionsförsäkring var0,2 (0,2). Totalavkastningen uppgick till 0,5 (4,6) procent för perioden och avkastningsräntan var 0,5 (4,8) procent. Sett över de senaste tio åren 2009–2018 har den årliga genomsnittliga totalavkastningen för KPA Pensionsförsäkring varit 6,9 procent.

 

Hänt under perioden januari-december:

  • KPA Pensionsförsäkring sänkte från och med den 1 januari 2018 avgifterna med 25 procent för den premiebestämda traditionella försäkringen för tjänstepensionsavtalen AKAP-KL och KAP-KL för förvaltning av kommun- och landstingsanställdas tjänstepensioner. De rörliga avgifterna sänks från 0,15 till 0,11 procent, medan den fasta avgiften på 48 kronor kvarstår. Sedan 2001 har avgifterna sänkts med över 70 procent.
  • Likaså sänkte KPA Pensionsförsäkring från och med den 1 januari 2018 priset från tre till två procent i en produkt kopplad till den kollektivavtalade tjänstepensionen, den så kallade premiebefrielseförsäkringen. Premiesänkningen berör 900 arbetsgivare i kommuner, regioner och kommunala bolag.
  • KPA Pensionsförsäkring anpassade från och med den 29 mars 2018 den garanterade räntenivån för premiebestämd traditionell försäkring från 0,75 procent till 0,50 procent före skatt och avgifter. Garantin beräknas på 85 procent på det belopp som betalas in. Ändringen gäller från den 29 mars 2018 och premier inbetalda före detta datum påverkas inte.
  • Ett antal kommuner - till exempel Luleå, Täby och 33 Skånekommuner - valde KPA Pension till leverantör av pensionsadministration.
  • KPA Pension toppar för sjunde året i rad listan över pensionsbranschens mest hållbara varumärken.
  • KPA passerade målet att äga mer än 10 miljarder kronor i gröna obligationer. Hållbara investeringar är viktig del av bolagets hållbarhetsarbete.
  • Tack vare KPA Pensions goda ekonomi kunde bolaget dela ut 260 miljoner kronor till kommunsektorn i form av en 85-procentig premierabatt för tjänstegrupplivförsäkringen, TGL-KL.

 

  Ladda ner hela rapporten