Våra kunders pengar bidrar till klimatanpassning

Lågt belägna och kustnära städer kan drabbas hårt av klimatförändringarna. I Kristianstad byggs nu vallar som ska skydda staden. KPA Pensions kunder är med och finansierar projektet.

I veckan utsågs Kristianstad, tillsammans med Uppsala och Sundsvall av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring till Sveriges tre främsta kommuner på klimatanpassning. 

Uppsala kommun har utvecklat ett styrdokument för klimatomställning och klimatanpassning som har integrerats i kommunens miljö- och klimatprogram. I Sundsvall tog klimatanpassningsarbetet fart redan 2009 och frågan fick mycket uppmärksamhet och medvetenhet. Idag arbetar man strukturerat med frågan.

Vallen i Kristianstad ska skydda halva staden och det samhällsviktiga Centralsjukhuset för framtida översvämningar. En bärande del av utnämningen var just att Kristianstad kommun tar hänsyn till höjd havsnivå och skydd av grundvattnet i alla relevanta beslut.

Det här är ett av många exempel på hur KPA Pension investerar kundernas pengar både hållbart och utan att kompromissa med avkastningen. Dessutom kommer pengarna kunderna till nytta redan idag i deras närmiljöer, inte bara när de antingen går i pension eller anmäler skada.  

Det är Kommuninvest, ett svenskt kommunalägt bolag som erbjuder svenska kommuner och regioner finansieringslösningar, som står som utgivare av den gröna obligationen som KPA Pension tillsammans med Folksam investerat i. Folksamgruppen (som både KPA Pension och Folksam ingår i) har hittills investerat mer än 25 miljarder kronor i gröna obligationer för sina kunders räkning och är därmed en av världens ledande investerare i tillgångsslaget.

Fakta om investeringen

  • Gröna obligationer riktas till institutionella investerare som vill investera i projekt som minskar klimatbelastningen och främjar hållbar utveckling.
  • Kommuninvest gav i oktober 2016 ut en grön obligation på fem miljarder kronor.
  • Folksamgruppen investerade 2,5 miljarder kronor, det vill säga hälften av obligationens värde.
  • Utöver Folksamgruppen lånade såväl andra svenska investerare som utländska investerare ut pengar genom den gröna obligationen.
  • Kommuninvests gröna obligation används för att finansiera ett 60-tal investeringsprojekt i fler än 40 svenska kommuner och regioner.

Några av de kommunala klimat- och miljöprojekt som finansieras via den gröna obligationen är Halmstads optiska sophanteringsstation, de nya sammankopplade fjärrvärmenäten i Falun och Borlänge samt en lång rad energisnåla hus byggda som SABO Kombohus. Samt förstås skyddsvallarna i Kristianstad.