Delår: KPA Pension stärker sin finansiella ställning

Under tredje kvartalet har börserna fortsatt att återhämta sig. KPA Pension stärker sin finansiella ställning under kvartalet.

Premievolymen i KPA Pension fortsätter att växa

Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring uppgick till 14,8 miljarder kronor jämfört med 14,5 miljarder motsvarande period föregående år. 

Solvensgraden och förvaltat kapital ökar

Förvaltat kapital i KPA Pensionsförsäkring uppgick vid perioden slut till 218,4 miljarder kronor jämfört med 200,1 miljarder kronor motsvarande period föregående år. Solvensgraden stärks från första kvartalet och uppgår till 167 procent vid periodens slut jämfört med 163 procent föregående år.

Hållbarhet rapporteras kvartalsvis för KPA Pension sedan andra kvartalet 2020

KPA Pension rapporterar egna hållbarhetsdata kvartalsvis sedan andra kvartalet 2020. Det omfattar koldioxidavtryck för den egna verksamheten, koldioxidutsläpp från aktieportföljerna och energiförbrukningen i Folksamgruppens fastigheter och är en del i vårt arbete i Nettonollalliansen.

Klimatindikator TCFD indikatornamn Jul-sep 2020 2019 2018
Koldioxidutsläpp (CO2e) i egen verksamhet 1)   7,3 65 104
Energiförbrukning i fastigheter, normalårskorrigeras (kWh/kvm)   103,5 109,5 113
Koldioxidavtrycket i aktieportföljen. Koldoxid intensitet, viktat medeltal, ton CO2e/mkr 2) Weighted average 7,1 7,6 10,9

1) Majoriteten av utsläppskällorna uppdateras kvartalsvis.

2) Nyckeltalen visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens växthusgasutsläpp ser ut. Observera att måttet inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan. Beräkningarna är inte heltäckande och omfattar inte heller alla indirekta utsläpp.

Beräkningen av aktieportföljen är baserad på senast tillgängliga data från MSCI och omfattarutsläpp motsvarande scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Mätningen omfattar alla noterade svenska och utländska bolag i aktieportföljen per 31 december 2019. Beräkning grundas på data i USD vilket påverkar redovisade resultat i SEK.

Läs Folksamgruppens delårsöversikt efter årets tredje kvartal